' ...

ما در چارچوب منافع ملّی ایرانّ از گفت و گوهای میان ایران و دولت‌های غربی در راستای حلّ و فصل دیپلمااتیم پرونده هسته‌ای ایران و کاهش تنش، پشتیبانی می کنیم.

مادّه واحده ۱
نمایندگان شرکت کننده در همایش وحدت، با پذیرش این واقعیّت که نمایندگان اپسدا، در همایش‌های خود، قطع نامه‌ای را با نام «مالکیّت شهروندی» و مادّه واحده‌ای را با نام «اداره امور محلّی» پذیرفته بودند، بازبینی و بررسی این دو سند را به کمیسیونی زیر نظر هیئت سیاسی اجرایی آینده واگذار می کند تا در نشست آینده، به رای نمایندگان گذاشته شود.

مادّه واحده ۲
قطع نامه‌های پیشنهادی در «پشتیبانی از حقوق شهروندی دگرباشان» و «نقد سیاست افزایش جمعیّت» به کمیسیونی زیر نظر هیئت سیاسی اجرایی آینده واگذار می کند تا در نشست آینده، به رای نمایندگان گذاشته شود.

اشتراک در شبکه های اجتماعی