اهم اخبار

ماده 1-نام: نام فارسی “همبستگی جمهوریخواهان ایران”

ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید.

الف- شرایط عضویت:

پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه بعنوان ساختار عمومی تشکیلات و پرداخت حق عضویت.

تبصره : انجمنهای محلی میتوانند تا 10 عضو یک نفر و از یازده عضو و بیشتر، دو نفر از اعضایشان را از پرداخت حق عضویت معاف  دارند.

ب-  حقوق اعضا:

1- اعضا ی سازمان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات تمام ارگانهای ازمان هستند.

2- اعضای ا تحاد حق دارند آزادانه نظریات خود را درونِ تشکیلات و بیرون از آن، ابرازدارند و در ارگا نهای انتشاراتی سازمان منتشر کنند.

3- اعضایی که در رسانه ها یا مجامع عمومی  نظری مغایر با منشورها و سیاست های مصوب سازمان ابراز میدارند، موظفند با صراحت این مغایرت را بازگو کنند.

4-اعضای سازمان حق دارند اعتراضات یا شکایات خود را برای رسیدگی در اختیار هیئت داوری قرار دهند.

ماده 3- ساختار تشکیلاتی

1- انجمن های محلی و مجازی واحد های تشکیلا تی سازمان را تشکیل میدهند.

تبصره 1: انجمن های جدیدی که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در سازمان باشند، با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تصویب شورای عالی به عضویت سازمان در می آیند.

تبصره 2: افرادی که در صورت عدم وجود انجمن در محل سکونت، مستقیما عضویت سازمان را میپذیرند، میتوانند از طریق کارگروه تشکیلات  در ارتیاط با گروه های کار اجرایی قرار گیرند و به عضویت انجمنهای مجازی سازمان درآیند.

2: سازمان دارای چها ر ارگان تشکیلاتی انتخابی است که عبارتند از همایش ، شورای عالی،  هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت  داوری.

3 اعضای این ارگانها با رای اعضای سازمان یا نمایند گان آنها انتخاب میگردند.

 

ماده 4- همایش

همایش با شرکت نمایند گان منتخب انجمنهای محلی و مجازی بصورت سالیانه بر گزار میشود و بالاترین ارگان تشکیلاتی سازمان است.

تبصره 1: در صورت بر کناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی و یا در صورت تقاضای 3/2 اعضا هیئت  سیاسی- اجرایی یا نمایندگان شورای عا لی، نشست فو ق ا لعاده همایش برگزار میگردد.

تبصره 2: انتخاب نمایند گان بر مبنای هرسه عضو یک نمابنده است.

تبصره 3: هیئت سیاسی- اجرایی میتواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.

الف- وظائف و اختیارات همایش

1-  تغییر نام سازمان.

2- تغییر منشور سازمان.

تبصره: هر گونه تغییر در منشور سازمان نیازمند 70 در صد ارای نمایتد گان است.

3- تدوین سیاستها و چارچوب عمومی فعالیتها.

4- انتخاب هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت داوری.

5- همایش می‌تواند با حداقل 70 در صد ارای نمایند گان تصمیم به انحلال سازمان یا ادغام آن در سازمان دیگری بگیرد.

ماده 5- شورا ی عا لی

شورای عالی در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلات است.

تبصره 1 : انجمن های محلی موظفند که در طی یک ماه پس از برگزاری همایش نمایندگان خود را برای شورای عالی انتخاب کنند.

تبصره 2 : انجمن های محلی میتوانند بر مبنای 3 تا 10 عضو یک نفر، بین 11 تا 20 عضو، دو نفر و از 21 عضو بیشتر 3 نفر را برای نمایندگی در شورای عالی  انتخاب کنند.

تبصره 3 : اعضای هیئت سیاسی – اجرایی نمی توانند به نمایندگی  شورای عالی انتخاب شوند.

تبصره 4 : انجمنهای جدید میتوانند بر مبنای نسبتهای پیش گفته نمایندگان خود را  برای شرکت در شورای عالی انتخا ب کنند.

تبصره5  : هیئت رییسه شورای عالی سه نفر میباشند که در همایش با رای مستقیم انتخاب میشوند.  هیئت رییسه شورای عالی وظیفه تشکیل و هماهنگی جلسات را بعهده دارد. یک نفر از اعضای هیات رییسه در جلسات هسا بعنوان ناظر بطور منظم شرکت میکند و گزارش جلسات را به سایر اعضا شورای عالی ارائه میدهد..

جدا از سه نفر که بعنوان هیئت رئیسه در همایش انتخاب میشوند، هر انجمن موظف است یک نفر را در درون همایش و یا حداکثر یک ماه بعد از همایش به هیئت رئیسه شورای عالی بعنوان عضو شورای عالی معرفی کند. انجمنهای مجازی هم  باید یک نفر را به عنوان  را بعهده دارد. (ت.ن-2017) نماینده تعیین کنند . هیات رییسه شورای عالی وظیفه تعیین دستور جلسه جلسات شورای عالی. هیات.

 

الف- وظایف و اختیارات شورای عا لی:

1-بررسی و تصویب سیاستهای عمومی سازمان در چارچوب مصو بات همایش.

2- نظارت بر سیاستها و برنامه های هیئت سیاسی- اجرایی و ایجاد تغییرات لازم در آنها.

3- برکناری یک یا چند عضو هیئت سیاسی- اجرایی و جایگزینی آنها.

4- جلسا ت شورای عالی باید حد اقل  هر سه ماه یکبار برگزار گردد.

تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی، شورای عا لی موظف است که در طی دو ماه نشست فوق العاده همایش را برگزار نماید.

5 - اعضای هیئت سیاسی- اجرایی میتوانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.

6- در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورای عا لی یا هیئت سیاسی- اجرایی جلسه مشترک هیئت سیاسی- اجرایی و شورای عا لی بر گزار میگردد.

تبصره1- در این جلسات مشترک اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نیز دارای حق رای هستند.

تبصره2- حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عا لی است.

 

ماده 6: هبئت سیاسی- اجرایی 

. تعداد اعضای اصلی هسا 7 نفر واعضای علی البدل دو نفر میباشند. در صورت استعفا یکی از اعضا اصلی هسا ویا عدم امکا ن حضور او در جلسات به دلایل دیگر عضو علی البدل که در انتخابات بالاترین رای را اورده به عضو اصلی هسا تبدیل میشودد. انتخابات هسا در دو مرحله انجام میشود: مرحله اول انتخاب اعضای اصلی و مرحله دوم: انتخاب اعضای علی البدل.

تبصره1: اعضا هیئت سیاسی- اجرایی بصورت فردی انتخا ب میگردند.

تبصره 2  : اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهیری در تشکیلا ت سیاسی دیگری باشند.

الف- وظائف و اختیارات هیئت سیاسی- اجرایی:

1- هیئت سیاسی- اجرایی سخنگوی رسمی سازمان است.

2- اعضا هیئت سیاسی- اجرایی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عا لی و همایش میباشند.

3- هیئت سیاسی- اجرایی دارای اختیارات لارم برای تدوین سیاستها و بر نامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عالی است.

4- وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیتهای سازمان در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت سیاسی- اجرایی است.

5-  اعضای هیئت سیاسی- اجرایی موظف یه پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاستهای عمومی سازمان میباشند و نمیتوانند در مغایرت با آن در مجامع عمومی و رسانه ها نظری ابراز دارند یا اسنادی را امضاء نمایند.

6 – اعضا ی هیئت سیاسی- اجرایی موظفند در زمینه تشکیلات ومالی، رسانه وفرهنگ، آکسیون، بین المللی و روابط عمومی ، مبارزه با تبعیض، همکاری و وحدت و پیشبرد پروژه ها، به تقسیم کار در میان خود بپردازند، گروههای کار اجرایی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را از طریق این گروههای کار پیش برند.

 

ماده 7- گروههای کار اجرایی

توسط اعضا هیئت سیاسی- اجرایی و با شرکت داو طلبانه اعضا و همکاران سازمان تشکیل میگردند.

7.1- وظائف گروه کار تشکیلات و مالی

1- تقویت انجمنهای موجود.

2- کمک به ایجاد انجمنهای جدید.

3- کوشش برای تبادل نظر و هماهنگی با جمهوری خواهان و آزادیخواهانِ درون کشور.

4– تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر کلیه امور مالی همبستگی و ارائه گزارش سه ماهه به تشکیلات

5- انجمنهای محلی موظفند رابط مالی  خود را به این گروه  معرفی کنند.

6 – سازماندهی حلسات شورای عالی

7.2- وظائف گروه کار رسانه و  فرهنگ :

1- اداره وسائل ارتباط جمعی اینتر نتی نظیر وبسایت و فیس بوک

2- برنامه ریزی و پیشرد برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی و پالتاکی و بررسی امکانا ت برنا مه های تلویزیونی سازمان و اداره آنها.

3- انتشار نظرات و تبلیغ برنامه های سازمان.

4- ارائه مطالب سیاسی – فر هنگی برای ارتقا آگاهی اعضا اتحاد و دیگر ایرانیان.

5- ارائه مطالب سیاسی – فرهنگی  برای تبلیغ و ترویج نظریات ، سیا ست ها و برنامه های سازمان.

6- تهیه بیانیه ها و اعلامیه ها

7- ایجاد ، گسترش و تحکیم ارتباطات با کلیه رسانه های فارسی زبان برای تبلیغ و ترویج دیدگاههای سازمان.

7.3- وظائف گروه کار آکسیون:

1- طرح و اجرای برنامه های عملی مرکزی.

2- کمک به اجرای موثر بر نامه هائی که توسط یک یا چند انجمن محلی طرح و اجرا میگردند.

3- فعالیت هماهنگ با دیگر نیروها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.

4- تقویت شبکه سر تاسری” همبستگی برای حقوق بشر در ایران”

7.4- وظادف گروه کار بین المللی :

1 . تماس با نهادهاى بين المللى دولتي و غیر دولتی برای تبادل نظرحول مساله ايران و منطقه

 1. همكاريبا نهادهاى بين المللى در چهار چوب‌های مورد قبول هجا در زمینه ايران و منطقه
 2. شركت در كنفرانس هاي بين المللى و يا برگزاري كنفرانس با موضوعيت ايران
 3. 4. تماس، مصاحبه و نامه نگاری با رسانه های غیر ‌ایرانی
 4. تهیه اعلامیه در زمينه هاي گوناگون در باره ايران و پخش آن به ایمیل‌های روابط خارجی
 5. ترجمه مقاله به زبان‌های خارجی‌و نشر آن در وب سایت و فیسبوک هجا
 6. 7. فعالیت برای بسیج افکار عمومی در اعتراض به خودکامگی نظام جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران.
 7. 8. کمک به مهاجرین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور
   .5   7- وظائف گروه کار مبارزه با تبعیض :
  1- افشای تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی و قومی در ایران و بالا بردن حساسیت جامعه ایرانی نسبت به آن.
  2- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی غیر ایرانی در مبارزه بر علیه تبعیض در ایران.
  3- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران.
  6 .7–  وظائف گروه کار همکاری و وحدت:
  تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی  مطابق با طرحها و سیاست های سازمان.   
  7.7- وظادف گروه کار پروژه ها:
  برنامه ریزی و پیشبرد پروژه های مصوب همایش ، شورای عالییا هیتئت سیاسی – اجرائی
   
  ماده 8  : هیئت  داوری و وظائف ان
  هیئت داوری متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
  تبصره 1 : اعضا هیئت داوری نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهیری در تشکیلا ت سیاسی دیگری باشند.
  8.1– وظائف هیئت داوری
  الف- رسیدگی به شکایات اعضا و اختلا فا ت میا ن گروههای کار و مسئولین اجرایی.
  ب –  نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهائی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.
   
  ماده 9 – اقدامات انضباطی
  9.1- سلب موقت حقوق اعضاء   
  الف(ت.ن-2017)- در صورتیکه عضوی رفتار یا گفتار توهین امیز را پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی پایه به دیگران روی اورد،  هیئت سیاسی اجرایی میتواند پس ار دو بار اخطار انظباطی، برخی از حقوق آن عضو را به مدت یک ماه لغو کند. این تصمیم میتواند توسط عضو با مراجعه به کمیته داروی مورد چالش قرار گیرد. قضاوت کمیته داوری در این مورد تا شورای عالی بعدی نهایی و قابل اجرا خواهد بود.
  لغو عضویت اعضا توسط هسا نمی تواند انجام بگیرد. کمیته داوری در این مورد مرجع نهایی تصمیم گیری است. تنها شورای عالی میتواند در صورت شکایت عضو بعنوان مرجع عالی تر تصمیم کمیته داوری را لغو و یا به صورت دیگری تغییر دهد.
  ب – تمامی تصمیمات فوق نیازمند 60 در صد  اراء هستند.
   

اشتراک در شبکه های اجتماعی