طرح وحدت و همکاری

طرح وحدت و همکاری

۱ـ- همکاری برای حقوق بشر :

شرکت در فعالیتها و تقویت شبکه همبستگی برای حقوق بشر.در ایران و ارتباط باافراد یا گروههایی که در داخل و خارج کشور در زمینه های جقوق بشری فعالیت میکند.

۲ـ- همکاریهای پروژه ای :
کمیته پروژه های هجا برنامه تشکیل کمیته های مستقل از هجا با تمام افرادی که مایل به فعالیت برای پیشبرد پروژه های معینی هستند را در دستور کار خود قرار دهد

۳ـ- شرکت در سمینارها و کنفرانس ها :

هجا با پایبندی به اصول بنیادی خود می تواند در سمینارها و کنفرانسهائی که با شرکت سازمانهای حزبی و غیر حزبی تشکیل میگردد برای اشنائی بیشتر با نظریات انان و نیز طرح نظریات و سیاستهای خویش شرکت کند مشروط به اینکه:
الف : این نشستها برای بحث و گفتگو تشکیل شده باشند نه با هدف دستیابی به وحدت یا ائتلاف میان گروه های شرکت کننده.
ب : موضوع مورد بحث این نشستها مسائل عمومی جنبش دمکراتیک مردم ایران باشد نه موضوعات خاص مریوط به احزاب و سازمانهای حزبی

۴ـ- شرکت در کارزارهای عمومی :

هجا در اقدام مشترک و همکاری با گروه های حزبی وغیرحزبی را درکارزارهای مشترک وعمومی که دربرگیرنده طیفی از گروه ها ی حزبی و غیر حزبی باشد مجاز می داند.

۵ـ سازمان واحد جمهوریخواهان :

هجا کماکان برای ایحاد تشکل واحد جمهوریخواهان فعالیت خواهد کرد. مبانی سیاسی این تشکل که با عضویت افراد به صفت فردی تشکیل میگردد باور به جمهوری ، سکولاریسم ، دمکراسی ، حقوق بشر ، تمامیت ارضی ایران و گذار خشونت پرهیزاز جمهور اسلامی است. بدین منظور هسا و کمیته همکاری هجا برای جلب نظر کلیه افرادی که مایل به شرکت در چنین تشکلی هستند ، فارغ از اینکه به چه تشکل حزبی و غیر حزبی تعلق دارند ، تلاش خواهد کرد. کمیته همکاری هجا موظف است که انجمن هارا در ارتباط با تشکیل نشست هائی با گروهها و شخصیت هائی که در چهارچوب طرح همکاری و وحدت پیشنهادی قرار میگیرند فعال نماید. کمیته همکاری موظف است که گزارش این اقدام خود را طی شش ماه آینده به شورای عالی ارائه نماید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی