' ...

دوستان گرامی

برگزاری ششمین همآیش جمهوریخواهان ایران را به شما تبریک میگوئیم.

 

همآیش شما در شرائطی برگزار میشود که کشور ما همچنان در بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا میزد و با تحریم اقتصادی و سیاسی در مناسبات بینالمللی مواجه است. تحریمهای آمریکا بر شدت وخامت اوضاع افزودهو فضای تنفس جامعه را تنگتر کردهاست. بیکاری و بی خانمانی گسترده تر شده است. بخش بزرگی از مردم کشور ما در زیر خط فقر زندگی‌می‌کنند. چشم اندازی برای بهبود اوضاع دیده نمیشود. شیوع کرونا با وسعتی که این اپیدمی یافتهاست، اوضاع را وخیمتر کرده، تاثیرات خود را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشتهو شرائط زندگی مردم را دشوارتر از پیش ساختهاست.

 

جمهوری اسلامی راهحلی برای بحرانهای دامنگیر کشور ندارد، اکثر این بحرانها حاصل سیاستهای ویرانگر چهل سال گذشتهی آن هستند و در واقع خود عامل اصلی ایجاد وضعیت کشور و مانعی در برابر هرتلاشی برای تغییر در وضعیت کنونی است. سران جمهوری اسلامی تمام منافذ تنفسی جامعه را بسته اند و تنها در اندیشهی سرکوب اعتراضات مردم و حفظ قدرت خود هستند. دست دزدان اموال مردم و فاسدان را باز میگذارند اما فعالان کارگری را دستگیر و شکنجه میکنند. جوانان معترض را در خیابانها به گلوله میبندند. روزنامهنگاران را به خاطر بیان واقعیت محکوم میکنند. مدافعان حقوق بشر، وبلاگ نویسان، فعالان مدنی و وکلای آنها را به زندان میفرستند.  

 

کشور ما برای برونرفت از وضعیت بحرانی کنونی نیازمند تحولات بنیادی در تمامی عرصهها و از میان برداشتن سدها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی ایجاد نموده است. جامعهی ما، با آزمونهائی که طی بیش از دو دههی اخیر در گشودن فضای جامعه پشت سر گذاشتهاست، همواره در پی یافتن راه حل برای این مشکلات و برون رفت از بحرانها و دشواریهای موجود بودهاست. در همین راستا نیز، برآمدهای مردمی با توجه به تجارب جنبشهای تاکنونی، عمق بیشتری یافتهاند. اعتراضات در اقصی نقاط کشور در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، بیان عینی جنب جوش در بطن جامعه و برای فردائی بهتر بودند. با توجه به این واقعیتها نیز، احزاب، سازمانها و جریان های جمهوریخواه و دموکرات باید با احساس مسئولیت بیشتر،  مشکلات خرد و کوچک خود با یکدیگر را کنار بگذارند، با اتکا بر اشتراکات موجود، در جهت انجام وظائف خود در قبال مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دموکرات، متکی بر اراده و رای شهروندان صفوف خود را فشردهتر نمایند.

 

اتحاد جمهوریخواهان ایران از هرگونه ابتکار عملی در جهت همگرائی، همسوئی، همراهی، اتحاد و ائتلاف در بین نیروهای جمهوریخواه و دموکرات با اشتیاق و گرمی استقبال می کند و آمادگی خود را برای گسترش و تعمیق مناسبات در این عرصه اعلام می کند. هدف ما ایجاد یک ثقل جمهوریخواهی تاثیرگذار در سپهر سیاسی کشور است. ما بر تقویت تلاشهای مشترک با شما در این راستا تاکید میکنیم.

 

بار دیگر برگزاری ششمین همآیش را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم که این همآیش راه همگرائی و نزدیکی بیشتر بین نیروهای جمهوریخواه را هموارتر سازد.

 

 

 

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲٩ شهریور ۱۳۹۹ - ۱٩ سپتامبر ۲۰۲۰

اشتراک در شبکه های اجتماعی