' ...

دوستان گرامى

ما ششمین همايش شما زیر عنوان "جمهوری سکولار دموکرات برای رفاه و توسعه پایدار" را تبریک می‌گوئیم. با وجود محدوديت‌هاى ناشی از پاندمیِ جهانی و عدم امکان برگزارى گردهمآیی‌ حضوری و در شرايطی که درگیری با این بحران بهداشتی فعاليت‌هاى سياسى - اجتماعى را با موانعی بى‌سابقه رو به رو کرده است، برگزاری نشست هايي از گونه‌ی همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران نشان از اراده‌ی راسخ شما دوستان برای پیشبرد مقاومت و مبارزه دارد.

کشور ما ایران امروزه با بحران‌هاى پیاپیِ ناشی از سیاست‌های نکبت بارِ حاکمان از قبیل ماجراجوئیِ اتمی، سیادت‌طلبی در خاورمیانه، ورشکستگیِ اقتصادی، فساد و تاراج افسارگسیخته‌، رشد فقر، تهیدستی، بیکاری و غیره دست به گریبان است که نشان از بی‌کفایتی سران جمهوری ‌اسلامی در مقابله با آنها‌ست.  

در چنين شرايطى و درست چند ماه پس از اعتراضات آبان ٩٨ و نيز امروزه با اعتصابات مستمر كارگران مناطق مختلف ايران در چند ماه اخیر - كه با سركوب، دستگيرى و شكنجه‌ی معترضين همراه بوده و می‌باشد- حكومت اسلامى از وحشتِ تکرار جنبش‌های خیابانی مردم و اعتراضات دوباره، دست به اجراى احكام اعدام‌ معترضين زده است. اعدام نوید افکاری در دادگاهی فرمایشی بیان‌گر وحشت و ترس حکومت خودکامه اسلامی از گسترش اعتراضات و اعتصابات وسیع مردمی است. 

در حالی که امروزه جمهوری اسلامى ايران با بحران موجودیت خود رو به رو ست و در نتیجه هر گونه صداى مخالفت و مقاومتی را سرکوب مي‌كند، وظيفه‌ی نهادها، سازمان‌ها و به‌طور کلی جریان‌های جمهوری‌خواهِ دموكرات و مستقل است که در خارج از کشور و بیش از گذشته، در مشارکت و همکاری با هم، دست به عمل پشتیبانی از جنبش‌های داخل کشور زنند. براى فرارسیدن جامعه‌اى آزاد و دموکراتیک در ایران، بر ماست که در اين جهت بكوشيم و صداى اعتراضات و مخالفت‌هاى مردم ايران عليه ديكتاتورى اسلامى را به گوش جهانيان برسانيم.

جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لاييك ايران برگزارى همايش شما و موفقیت آن را به فال نيك مي‌گيرد و اميدوار است که چنين نشست‌هايى بتوانند گام‌هاى کارآمدی در راه جمهوری، دموكراسى و لاييسته براى آينده‌ی ايران بردارند.

شوراى هماهنگى جنبش جمهوری‌خواهان دموكرات و لاييك ايران

۲٩ شهریور ۱۳۹۹ - ۱٩ سپتامبر ۲۰۲۰

اشتراک در شبکه های اجتماعی