ما با باور به یک پارچگی ایران، چندگانگی و تفاوت های زبانی، فرهنگی و قومی (اتنیکی) در ایران را، یکی از توانایی های ساختاری جامعه خود می دانیم. ما هرگونه تبعیض قومی (اتنیکی) را، پایمال کردن و تجاوز به حقوق انسانی و شهروندی برمی شماریم و چنین رفتار و سیاست هایی را محکوم می کنیم. به داوری ما، باید به سیاست هایی که به رشد ناموزون اقتصادی در بسیاری از بخش های سرزمین ایران انجامیده اند پایان داد و سیاست های مناسبی را برای کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درپیش گرفت.
 

ما خواهان برخورداری همه ایرانیان از کلیه حقوق انسانی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر و اتخاذ تدابیری هستیم که رشد موزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در همه استان های ایران میّسر گرداند و شهروندان هر استان را در گزینش ساختارهای سیاسی – اداری آن استان، توانا سازد. ما همچنین بر این باوریم که شرایط آزاد برای آموزش زبان های مادری در کنار زبان مشترک ملّی، انگیزه های وحدت ملّی را تواناتر می سازد.

اشتراک در شبکه های اجتماعی