مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی، لوایح و طرح هایی را در زمینه افزایش تبعیض علیه شهروندان در دستور کار خود قرار داده اند که برجسته ترین آن ها، طرح قانونی سازی امر به معروف و نهی از منکر است.

در زمینه افزایش تبعیض و ستم به زنان نیز لوایح و طرح هایی مانند طرح حذف موانع افزایش جمعیّت، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیّت، طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف، طرح جداسازی زنان و مردان در محیط کار و طرح کاهش ساعات کار زنان، گواه کوشش واپس گراترین جناح های حکومت اسلامی برای گسترش دامنه تبعیض و تجاوز به حقوق زنان است.

در چنین فضایی، تبلیغ تبعیض و خشونت از بلندگوهای رسمی و نیمه رسمی، زمینه را برای دست زدن به کارهای خشونت آمیزی مانند اسیدپاشی به زنان فراهم ساخته و کوچه و خیابان را برای زنان ایران ناامن کرده است.

ما این لوایح و طرح های تبعیض گرایانه را محکوم می کنیم. ما خواهان پیگرد و محاکمه عاملین و آمرین اسیدپاشی و آزادی کسانی هستیم که در واکنش به این لوایح و طرح ها و اسیدپاشی دستگیرشده اند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی