اهم اخبار

دوستان ارجمند،سلام‌های گرم مارابپذیرید.


قبل از هرچیزمایلیم موفقییت همایش سه روزه شمارا درپیشبرد مباحثات وپرداختن به دستور جلسه همایش آرزو کنیم.
دومین همایش شمادرشرایطی برگزارمی گردد که تحولات پرشتاب وبغرنج وپیچیده‌ای در سطح کشور ما ایران ونیزدرسطح منطقه خاورمیانه جریان دارد. درنتیجه این تحولات مسائل پیچده‌ای درمقابل همه نیروهای سیاسی قرارگرفته است.
همایش شما، فرصت مناسبی است برای دامن زدن به بحث وگفتگو میان طیف وسیع جمهوری خواهان ایران پیرامون این مسائل وچاره جویی برای آنها.

راست این است که جامعه ما با مشکلات ومسایل عدیده‌ای روبروست.نزدیک به چهار دهه استقرار حکومت عقب مانده دینی وگسترش بی‌سابقه تبعیض وسرکوب واختناق، این مشکلات رادرحد باورنکدنی گسترش داده وعرصه زندگی را براکثریت وسیعی از شهروندان جامعه ما،درتمامی زمینه ها، تنگ وتنگ تر کرده است.اغراق نیست اگرگفته شود که جامعه ما دروضعییت گذار ازیکی ازحساس‌ترین مراحل تاریخی‌اش قراردارد.سیاست‌های ارتجاعی ودخالت‌های ماجراجویانه وندانم کارانه جمهوری اسلامی وکارگزاران آن درسطح منطقه نه تنها بحران‌ها وتناقضات حاد وتاریخی موجود درسطح منطقه رادچار پیچیدگی‌های بیشتری کرده است بلکه هزینه‌های اقتصادی وسیاسی فوق العاده سنگینی را متوجه مردم ایران کرده ومی کند.تداوم این وضعییت،همانطور که شاهدیم می تواند مخاطرات باز هم بیشتری را متوجه کشور ما بنماید.همه این عوامل مسئولییت بس سنگینی رادرمقابل اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران قرارداده است.


به گمان ما،جمهوری خواهان ایران که درگوشه وکنار جهان وبویژه دراروپا وامریکا،ضمن دست وپنجه نرم کردن با مشکلات عدیده زندگی درتبعید،به اشکال مختلف درگیر سازماندهی مبارزه برای گذارازجمهوری اسلامی به یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی،آزادی،حقوق بشر،جدایی دین ودولت،وبدین ترتیب رفع تبعیض در میان تمای شهروندان ایران زمین،به گونه‌ای خشونت پرهیز هستند می توانند ومی باید فعالیت‌ها خود را درمقیاسی نوین ومتفاوت از آنچه تاکنون جریان داشته ودارد هماهنگ سازند.


جمهوری خواهان ایران می توانند با تکیه برتجارب غنی پانزده-بیست ساله گذشته وجمع بندی آنها،با پای بندی به اصول ومواضع روشن وشفاف اعلام شده خویش ودریک کلام باسیمای سیاسی‌ای شفاف،،در جستجوی اشکال تازه ومناسب همکاری وهمگرائی درمیان خویش بر آیند وبا هماهنگ کردن فعالیت‌های پراکنده موجود، نقشی درخور درمبارزه مردم آزادیخواه ایران برای گذار ازنظام جمهوری اسلامی به نظامی بواقع دموکراتیک ومبتنی برآزادی،دموکراسی،حقوق بشر،رفع تبعیض واتخاذروش‌های خشونت پرهیز ایفا نمایند.همایش دوم شما،گامیست مهم دراین راستا. با بهترین آرزوها.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس شنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۵ برابر با شنبه۱۳ آذر ۱۳۹۴

اشتراک در شبکه های اجتماعی