اهم اخبار
...

لطفا این دادنامه را برای نجات آرش صادقی یک دانشجوی زندان و فعال حقوق بشر در ایران امضا کنید.زندگی او در خطر است.

شما می توانید در مورد او بیشتر بخوانید و این دادنامه را امضا کنید:

Click

اشتراک در شبکه های اجتماعی