...

انجمن جمهوری خواهان واشنگتن دی سی‌ برگزار می‌کند

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیرات بر سیاست ایران

زمان: یکشنبه ۲۵ اکتبر، ۴ آبان

ساعت: ۲ بعد از ظهر شرق آمریکا، ۹:۳۰ شب ایران

گفتگویی با حضور:

آرش آرامش، وکیل و تحلیلگر امنیت و سیاست

سهراب احمری سردبیر بخش دیدگاه روزنامه نیویورک پست

لینک جلسه

https://bit.ly/3jQzBm6

 

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی