اهم اخبار
...

ساعت دو بعدازظهر به وقت شرق امریکا، هشت شب اروپای مرکزی و نه ونیم شب به وقت ایران

برای شرکت در جلسه از لینک زیر استفاده بفرمایید:

https://www.gotomeet.me/MediaCommittee/equality-and-non-discrimination-committee

اشتراک در شبکه های اجتماعی