اهم اخبار
news

دادخواست: اعتراض به زمینه‌سازی برای صدور حکم انفصال از خدمت محمد حبیبی

بیانیه جمعی از معلمان و فعالان مدنی در اعتراض به زمینه‌سازی برای صدور حکم انفصال از خدمت معلم زندانی، محمد حبیبی