Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | پیام جبهه ملی ایران-اروپا به پنجمین کنگره همبستگی جمهوریخواهان ایران
اهم اخبار
...

با درود و شادباش به دوستان و هم اندیشانمان درهمبستگی جمهوریخواهان ایران به‌مناسبت برگزاری پنجمین همایش‌شان

خانمها ؛ آقایان!

جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) این افتخار را دارد که طبق منشور جبهه ملی ایران مصوب ١٣٨٦برای برقراری یک جمهوری سکولار مبتنی بر جدایی دین و دولت از یکدیگر تلاش کرده و در این راستا ضمن حمایت از جنبشهای اجتماعی تحولخواه – از جنبش سبز گرفته تا جنبش معیشت خواهانه دیماه ٩٦ - از الگوی های گذار درون زا به دموکراسی پیروی نماید. این گذار تنها با پیشداشت کنارگذاشتن تمام مؤسسات انتصابی مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جمهوری ایران از سوی مردم فراهم خواهد گردید.

در همین راستا جبهه ملی ایران (سامان ششم) به عنوان یک تشکل جمهوریخواه همچنین بر حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران نیز توجه و تاکید داشته از هر گونه فعالیتی که تمامیت سرزمینی ایران را با مخاطره مواجه سازد، مبارزه می کند. ما برآنیم که هیچ شهروند ایرانی دارای حقوق ویژه ای نیست. هر شهروند کشور ایران مجاز است به موازات آموزش اجباری زبان مشترک فارسی، از دبستان تا دانشگاه زبان مادری خود را هم بیاموزد. افزون براین ما لزوم تمرکززدایی اداری کشور را تنها در شکل نامتمرکز استانی و نه بر پایه خطوط قومی، امکانی بهینه، بخردانه و دموکراتیک می دانیم. 

دموکراسی خواهی ما جامه جمهوریخواهی بر تن دارد و قالب جمهوری را برای تحقق محتوای دموکراسی به‌مثابه یک روش ترجیح میدهد. این مهم امریست بنیادین که راه و چشم انداز کنش سیاسی ما را روشن می کند. راه دموکراسی و حتی توسعه در ایران از مجرای جمهوریت عبور میکند، جمهوریتی که گرچه با انقلاب ضدسلطنتی ٥٧ ملت ایران تا یک قدمی آن پیش رفت اما متاسفانه با کودتای نیروهای دین سالار و جایگزینی یک نظام دین سالار و تمامیت خواه؛ نه تنها پروژه جمهوریت که اساسا جامعه ایران با بازگشتی چندین دهه‌ای مواجه شد.

ما معتقدیم دولت مالیاتگیر و رانتخوار تاریخی در ایران شکلی از تمرکز خُردناشدنی قدرت و ثروت را به بار آورده که به هیچ الگوی محدودکننده و مشروط سازنده‌ای تن در نمیدهد چنانکه تجربه انقلاب مشروطه نیز بر همگان مبرهن ساخت که تا زمانیکه آن قدرت منسجم نه محدود و مشروط که به تمامی در اختیار جمهور شهروندان قرار نگیرد دموکراسی پایدار و قابل اتکایی در ایران شکل نخواهد گرفت.

جبهه ملی ایران (سامان ششم) در همین راستا دست یکایک نیروهای سکولار و جمهوریخواهی  را  که در چارچوب تمامیت سرزمینی ایران و با اتکا به پویش درونی جامعه ایران برای بسط دموکراسی و حقوق بشر در میهن مان میکوشند به گرمی میفشارد و ضمن همکاری برای یکایک آنها آرزوی پیروزی دارد.

جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم)

آدینه، هفتم سپتامبر ۲۰۱۹ 

اشتراک در شبکه های اجتماعی