اهم اخبار

برای نجات ایران عزیزمان پیوسته ایده‌های شایسته‌ای مطرح شده است، اما آن چه ضرورت دارد تبدیل این ایده

ها به پروژه ی قابل اجراست  و مثل هر پروژه ای، این یکی نیز نیاز به یک مقصد، مسیر و بعد هم نفرات و

امکانات برای طی طریق دارد. اگر مقصد را دستیابی به یک ایران آزاد و آباد بدانیم، مسیر دستیابی آن همانا کنار

زدن رژیم ضد مردمی کنونی، مدیریت کردن دوران گذار برای جایگزین‌سازی قانون اساسی ارتجاعی کنونی با

یک قانون اساسی مترقی و در نهایت، تلاش جدی و برنامه‌مند برای بازسازی میهن ویران شده در یک ایران

دموکراتیک است.

این طرحی است که بر اساس آن، ایده ی "جمهوری دوم ایران" مطرح شد. این که بیاییم و پرونده‌ی چهل سال

حاکمیت جهل و جنایت و غارت را به عنوان دوران "جمهوری اول" ببندیم و فصل تازه ای را در تاریخ سیاسی

کشورمان شروع کنیم که در آن، قانون سالاری مبتنی بر بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر حرف نخست را بزند. این

فصل تازه را "جمهوری دوم ایران" نامیدیم تا متمایز از دورانی باشد که در آن، به اسم جمهوری- که معادل

حکومت مردم است- استبداد خشک و خشن مذهبی بر کشور ما سوار بود.

اما برای تحقق این ایده نیاز به ابزار بود و پیش از هر چیز، به یک تشکیلات، یک قالب مشخص، یک چارچوب

کاری برای پیاده کردن این پروژه. بدین گونه بود که ایده ی "جبهه ی جمهوری دوم ایران" تولد یافت. یک جبهه

ی سیاسی که بتواند، ضمن احترام به استقلال تشکیلاتی احزاب و سازمان های عضو، بستری باشد برای همکاری

و همسویی آنها.

جبهه ی جمهوری دوم ایران، ایده‌هایی ساده و بدیهی را پایه ی خود قرار داد:

١ )جمهوریت: برای تضمین گردش نهادینه ی قدرت و پرهیز از تصاحب آن استبداد زایی طولانی مدت آن

٢ )دمکراسی: برای تامین مشارکت گسترده و عملی مردم در تعیین سرنوشت خود

۳ )لائیسیته: برای تحقق قانونی جدایی دین از حکومت

بر اساس همین سه اصل ساده، جبهه هدف خود را فراهم ساختن زمینه و بستر برای استقرار یک »جمهوری

دمکراتیک و لائیک« قرار داد.

اینک این جبهه زنده و مهیاست تا بستری برای همسویی تشکل هایی باشد که خود را به این سه اصل نزدیک دیده

و آماده ی کار مشترک و تالش هدفمند با سایر سازمان ها و احزاب همگام دیگر هستند.

امیدواری ما این است که، در ورای تمام تفاوت سلیقه ها، این سه عنصر بتواند نقش محور همگرایی را برای

نیروهای جمهوریخواه، دمکراسی خواه و طرفدار لائیسیته ایفاء کند.

در این مسیر جبهه ی جمهوری دوم ایران آغوش خود را به روی همه ی نیروهای علاقمند باز می کند.

امید است که کنفرانس همبستگی جمهوریخواهان ایران بتواند فرصتی باشد برای یافتن راهکارهای مشخصی که

اجازه دهد کشورمان، با پایان بخشیدن به عمر این نظام استبدادی و جایگزینی آن با یک جمهوری مبتنی

بردموکراسی و جدایی دین از دولت، به سوی تبدیل شدن به ایرانی آزاد و آباد حرکت کند. در جبهه ی جمهوری

دوم ایران، ما آمادگی پذیرایی و همکاری با تمام جریان های سیاسی را داریم که در مسیر استقرار یک جمهوری

دمکراتیک و لائیک در کشورمان تلاش می کنند.

هئیت سیاسی جبهه ی جمهوری دوم ایران

4 سپتامبر 2019

اشتراک در شبکه های اجتماعی