Image width Image height Image type Attribute جمهوری ایرانی | پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به همآیش پنجم همبستگی جمهوریخواهان ایران
اهم اخبار
...

دوستان گرامی

برگزاری پنجمین همایش همبستگی جمهوریخواهان را به شما تبریک می گوئیم.

 

همآیش شما امسال در شرائطی برگزار می شود که کشور با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل و انزوا و تحریم در مناسبات بین المللی دست به گریبان است. در عین حال، تنش دولت آمریکا با جمهوری اسلامی بعد از خروج از برجام و بازگشت تحریمها تشدید شده است و خطر درگیری نظامی و جنگ بیش از پیش شده است.

 

جمهوری اسلامی نه فقط راهحلی برای بحرانهای دامنگیر کشور ندارد، بلکه این بحرانها در اساس حاصل سیاستهای ویرانگر چهل سال گذشتهی آن است و در واقع خود عامل اصلی تشدید آن هاست. جمهوری اسلامی با بی کفایتی سیاسی خود اقتصاد کشور را ویران نموده است، با هر تلاش برای تغییر و اصلاح امور به مقابله برخاسته و راه پیشرفت جامعه را مسدود ساخته است. با سیاست خارجی تنش زای خود راه تعامل با دیگر کشورها و عادی سازی مناسبات با آنها را بستهاست. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولات بنیادی و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی در عرصههای مختلف ایجاد نموده است.

 

امروز در عین حال، مخالفت با سیاست های حکومت و مقاومت در برابر آن در جامعهی ما همه گیر شده است. خیزشهای مردمی عمق بیشتری یافته اند؛ اعتراضات مدنی در اقصی نقاط کشور، بیان عینی جنب جوش در بطن جامعه علیه جمهوری اسلامی هستند. اعتراضات دی ماه ۹۶در بیش از ۸۰ شهر، اعتصابات گستردهی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی طی یک سال گذشته، درخواست استعفای آقای خامنه ای طی بیانیههای معروف به ۱۴ امضا با شعار «نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ» از سوی  تعدادی از کنشگران مدنی کشور، نشاندهندهی برآمدهای جدیدی علیه وضع موجود است. جامعهی ما بیش از هر زمان دیگری، در پی یافتن راه حلها و گشودن چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحرانها و دشواريهای موجود است. ترسیم چشماندازها و گشودن راه چنین تغییراتی وظیفه تاخیرناپذیر همهی نیروهای سیاسی است.

 

دوستان عزیز!

همکاریها و تلاش های مشترک چهار حزب و جریان جمهوریخواه نشاندهندهی آن است که  همکاری و ائتلاف برای توانمندتر ساختن جنبش آزادیخواهی مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات متکی بر اراده و رای شهروندان کشور امکانپذیر هست. ما بر همگرائی و همکاری گستردهتر پای می فشاریم؛ به سهم خود آمادگی خود را برای گسترش  و تعمیق همکاری و اتحاد در این عرصه اعلام و بر تقویت تلاشهای مشترک در جهت ایجاد یک ثقل جمهوریخواهی تاکید می کنیم.

 

بار دیگر برگزاری پنجمین همآیش را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم که این همآیش سر فصل جدیدی در فعالیتهای مشترک ما گشته و راه همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوریخواه را هموارتر کند.

 

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۶ سپتامبر ۲۰۱۹

اشتراک در شبکه های اجتماعی