اهم اخبار
' ...

خیزش اعتراضی مردم عراق علیه فقر، فساد، تبعیض و ناکارامدی نظام سیاسی در مدیریت خدمات عمومی عمق و ابعاد جدیدی پیدا  کرده است. شدت خشونت حکومت عراق باعث شده تا در روزهای گذشته بیش از ۴۵ نفر از شهروندان عراقی در مناطق شیعه نشین جان باخته و ده ها نفر زخمی و مصدوم شوند. خشونت دولتی که توسط نیروهای  امنیتی و انتظامی و شبه نظامیان شیعه همسو با جمهوری اسلامی از طریق هدف قرار دادن مستقیم معترضان باگلوله های گاز اشک آور و رگبار کور گلوله اعمال می شود، در دور جدید اعتراضات عراق منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر گردیده است. این شدت از قساوت و خشونت فوق العاده نشانگر وضعیت بحران سیاسی در عراق و آشفتگی نظام سیاسی آن است که ناتوان از پاسخگویی به مطالبات مردم، استفاده از قوه قهریه را برای بقا  انتخاب کرده است.

اعلام استعفا از سوی "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق که در پی گسترش و استمرار اعتراضات مردم و پافشاری آیت الله علی سیستانی بوقوع پیوست، موفقیتی مهم برای مردم عراق است اما این عقب نشینی پاسخگوی سطح کنونی مبارزات مردم بپاخواسته نیست که به خواستهی بزرگتر مانند تغییر قانون اساسی و پایان دادن به توزیع مناصب سیاسی براساس تقسیمبندیهای مذهبی و اتنیکی و حاکمیت مناسبات شبه مافیایی بر عرصه سیاسی و اجتماعی عراق را دنبال مینمایند.

یکی از سمت گیری های اصلی  مردم معترض، متهم ساختن احزاب حاکم و بخش مسلط قدرت عراقِ بعد از صدام، به وابستگی به  دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران است که عراق را به محل نفوذ و رقابت بین خود تبدیل کرده اند. از منظر مردم عراق، در نگاه نهادهای حاکمیتی و احزاب قدرتمند شریک در حاکمیت امروز عراق،  خواست و نیازهای توسعهای مردم این کشور محوریت و موضوعیت ندارد؛ حکومت گران عراق جمع بستهای هستند که مشارکت مردمی را قبول نداشته و به دنبال حفظ و تثبیت انحصارطلبی سیاسی و رانتخواری اقتصادی مترتب بر آن هستند. در این فضا کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در نجف و کربلا آماج حملات معترضان خشمگین عراقی قرارگرفته است که به حق، توسعهطلبی منطقهای نهاد ولایت فقیه در ایران و پیشبرد راهبرد هلال شیعی از طریق ایجاد و تحکیم گروهها و شبکههای نظامی- ایدئولوژیک-سیاسی در خاورمیانه را بخشی از ریشههای مشکلات عراق پساصدام میدانند.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران ب در تبدیل عراق به منطقه نفوذ و اهرم فشار برای خنثیسازی رویکرد تهاجمی دولت آمریکا و به گروگان گرفتن عرصه سیاسی آن با تقویت گروههای شبهنظامی، نه تنها نقش مخربی در سیاست داخلی عراق ایجاد کرده است بلکه در چشمانداز میانمدت و بلندمدت، امنیت ملی ایران را با ایجاد تیرگی در روابط دو ملت به خطر انداخته  و هزینه سنگینی بر مردم ایران نیز تحمیل کرده است.

ما سه سازمان و حزب  جمهوریخواه ایرانی با صدای رسا، سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران و گروههای سیاسی همسو در عراق در قالب گروه هایی چون "حشد الشعبی" ، "عصائب اهل حق" و "سپاه بدر" را محکوم میکنیم. مردم ايران در کنار شما مردم بپاخواسته قرار داشته و موفقيت شما را موفقيت خود میدانند. مردم عراق و نیروهای سیاسی آن شایسته است که به تفاوت مردم ایران با حکومت حاکم توجه داشته باشند و در خاطر داشته باشند که مردم ایران، بارها در تجمعات اعتراضی مخالفت خود با سیاستهای حکومت در عراق و منطقه را اعلام داشتهاند. مردم ایران و عراق هر دو گرفتار دست اندازیها و تعرضات نهاد ولایت فقیه هستند. شیوههای بهکار گرفته شده مشابه در سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات اخیر عراق و ایران به روشنی نشان میدهد که مردم هر دو کشور قربانی معضل مشترک مداخلات خامنه ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. شیوهی مبارزاتی با اتکا به اعتراضات خیابانی و ایجاد فشار اجتماعی نیز، دیگر فصل مشترک این روزهای مردم به جان آمده ایران وعراق از مشکلات است. امروز نهاد ولایت فقیه و سید علی خامنهای تنها عامل اصلی مشکلات ایران نیست بلکه دردسری منطقهای و باعث پریشان حالی مردم عراق و بسیاری دیگر از مردم آن منطقه از جهان نیز شده است.

ما ضمن حمایت از مبارزات مردم عراق، همبستگی خود را با آنها اعلام مینماییم. امروز فرياد اعتراض مردم در خیابانهای بغداد، بصره، دیوانیه، ناصریه، نجف و کربلا و بیش از صد و پنجاه شهر ایران با همهی مشکلات و زخمها و جراحتها، بازتاب دهندهی ارادهی ستایش برانگیز مردمی است که برای پایان دادن به وضعیت فلاکت بار کنونی، در جستجوی آیندهای بهتر هستند. به باور ما در پرتو توسعه مبارزات مدنی در منطقه میتوان صلح و آرامش را به خاورمیانه بازگرداند تا دولتهای دموکراتیک، سکولار و توسعهگرا، مقدرات امور را در دست گرفته و پارادایم مشکل ساز بنیادگرایی اسلامی و تلفیق دین و دولت کنار گذاشته شود.

هیئتهای سیاسی - اجرائی:

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

همبستگی جمهوریخواهان ایران

۹ آذر ۱۳۹۸؛ برابر با 30 نوامبر 2019

اشتراک در شبکه های اجتماعی