اهم اخبار

اخیرا در ایران زنی توسط همسرش که در بین اصلاح طلبان، سیاستمداری خوشنام شناخته می‌شد به قتل میرسد. قتلی بسیار پیچیده و ناروشن که شاید هیچگاه زوایای واقعی آن آشکار نگردد و در غیاب رسانه آزاد و در فضایی آکنده از دروغ، فریب و مخفی کاری و بی‌قانونی، امیدی نیست که علل اصلی اینگونه پرونده ها گشوده و رسانه‌ای شوند.

هرچند مشکل بتوان در جزییات این اتفاق وارد شد، ولی واکنش به تأثيرات یک جامعه مردسالار در رابطه با این قتل، وظیفه ما و تمامی انسانهای مسئول است.

از دیرباز در همه نظامهای دیکتاتوری استفاده ابزاری از زنان و گاهاً مردان و طعمه نهادن آنان با هدف از میدان به در بردن رقبای سیاسی شیوه ای مرسوم بوده، و هم اکنون در نظام ارتجاعی مذهبی حاکم بر ایران با قوانین عقب‌مانده و ضد زن، زن را شیطانی میپندارد برای کشانیدن مردان به گناه و قدرتمداران در بازیهای سیاسی، نه تنها آنان را وسیله‌ای برای خوشگذرانی بلکه ابزاری برای تصفیه حسابها بکار میبرند٫

ما زنان آزاديخواه و برابری‌طلب، در دستیابی به عدالت و جایگاه واقعی زنان در جامعه تلاش کرده و قوانین زن‌ستیز و سؤاستفاده جنسیتی از آنان را در بازیهای سیاسی قدرت در ایران محکوم میکنیم.باشد روزی که آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، صلح و همبستگی در ایران حاکم گردد.

 

همبستگی زنان جمهوریخواه ایران

اشتراک در شبکه های اجتماعی