' ...

 

 

رایکا زهتابچی اولین زن ایرانی امریکایی است که موفق به دریافت جایزه اسکار شده که باعث غرور زنان ایرانی است. و ما زنان باور داریم هر گونه موفقیتی درهرعرصه ای، توسط هر زنی، بدور از مرزبندیهای جغرافیایی، موفقیت و رشد همگانی زنان را در بر داشته و باعث تغییر رو به رشد جایگاه اجتماعی زنان در سطح جهانی خواهد بود.

اما اهمیتی که در برجستگی شایستگی دریافت چنین جایزه ای نهفته است، جوان بودن خانم زهتابچی، و موضوع اجتماعی پرداخته شده است.

نقطه "." پایان جمله “ Period end of the sentence” -

موضوع فیلم تمرکز بر مشکلات فرهنگ بنیاد و اقتصادی در رابطه با موضوع عادت ماهانه زنان داشته و در روستایی در هند اتفاق میافتد. طبق گزارش سازمان جهانی یونیسف سالیانه تعداد بیشماری از دختران در طی دوران قاعدگی از مدرسه غیبت میکنند که در سالهای بالاتر باعث ترک تحصیل بسیاری از دختران میگردد.

بدلیل اهمیت این موضوع در سطح جهانی و تاثیر آن بر عدم حضور اجتماعی زنان،روز بیست و هشتم ماه می « روز جهانی بهداشت قاعدگی » نام گرفت و این روز نمادی است برای توجه به بهداشت زنان.

                                       همبستگی زنان جمهوریخواه ایران

 دهم اسفند ۱۳۹۷

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی