اهم اخبار
اساسنامه سازمان

 اساسنامه هجا و الحاقیه های اصلاحی مصوبه چهارمین همایش 2018

ماده 1: نام

همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا).

ماده 2: عضویت

هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید.

ماده 3: شرایط عضویت

پذیرش منشور اپسدا و بیانیه "برای اتحاد جمهوریخواهان" عنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه بعنوان ساختار عمومی تشکیلات و پرداخت حق عضویت.

تبصره : انجمنهای محلی میتوانند تا 10 عضو یک نفر و از یازده عضو و بیشتر، دو نفر از اعضایشان را از پرداخت حق عضویت معاف  دارند.

ماده 4: حقوق اعضا

4.1- اعضا ی سازمان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات تمام ارگانهای سازمان هستند.

4.2- اعضای سازمان حق دارند آزادانه نظریات خود را درونِ تشکیلات و بیرون از آن، ابرازدارند و در ارگا نهای انتشاراتی سازمان منتشر کنند.

4.3- اعضایی که در رسانه ها یا مجامع عمومی  نظری مغایر با منشورها و سیاست های مصوب سازمان ابراز میدارند، موظفند با صراحت این مغایرت را بازگو کنند.

4.4-اعضای سازمان حق دارند اعتراضات یا شکایات خود را برای رسیدگی در اختیار هیئت داوری قرار دهند.

ماده 5: ساختار تشکیلاتی

5.1- انجمن های محلی و مجازی واحد های تشکیلا تی سازمان را تشکیل میدهند.

تبصره 1: انجمن های جدیدی که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در سازمان باشند، با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تصویب شورای عالی به عضویت سازمان در می آیند.

تبصره 2: افرادی که در صورت عدم وجود انجمن در محل سکونت، مستقیما عضویت سازمان را میپذیرند، میتوانند از طریق کارگروه تشکیلات  در ارتباط با گروه های کار اجرایی قرار گیرند و به عضویت انجمنهای مجازی سازمان درآیند.

5.2- سازمان دارای چها ر ارگان تشکیلاتی انتخابی است که عبارتند از همایش ، شورای عالی،  هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت  داوری.

            5.3- اعضای این ارگانها با رای اعضای سازمان یا نمایند گان انتخاب میگردند.

ماده 6: همایش

6.1- همایش با شرکت نمایند گان منتخب انجمنهای محلی و مجازی بصورت سالیانه بر گزار میشود و بالاترین ارگان تشکیلاتی سازمان است.

تبصره 1: در صورت بر کناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی و یا در صورت تقاضای 3/2 اعضا هیئت  سیاسی- اجرایی یا نمایندگان شورای عا لی، نشست فو ق ا لعاده همایش برگزار میگردد.

تبصره 2: انتخاب نمایند گان بر مبنای هرسه عضو یک نمابنده است.

تبصره 3: هیئت سیاسی- اجرایی میتواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.

ماده 7: وظائف و اختیارات همایش

            7.1-  تغییر نام سازمان.

            7.2- تغییر منشور سازمان.

تبصره: هر گونه تغییر در منشور سازمان نیازمند 70 در صد ارای نمایند گان است.

7.3- تدوین سیاستها و چارچوب عمومی فعالیتها.

7.4- انتخاب هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت داوری.

7.5- همایش می‌تواند با حداقل 70 در صد ارای نمایند گان تصمیم به انحلال سازمان یا ادغام آن در سازمان دیگری بگیرد.

ماده 8: شورای عا لی

8.1- شورای عالی در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلات است.

8.2- انجمن های محلی موظفند که در طی یک ماه پس از برگزاری همایش, نمایندگان خود را برای شورای عالی انتخاب کنند.

8.3- انجمن های محلی میتوانند بر مبنای 3 تا 10 عضو یک نفر، بین 11 تا 20 عضو، دو نفر و از 21 عضو بیشتر 3 نفر را برای نمایندگی در شورای عالی  انتخاب کنند.

            8.4- اعضای هیئت سیاسی – اجرایی نمی توانند به نمایندگی  شورای عالی انتخاب شوند.

8.5- انجمنهای جدید میتوانند بر مبنای نسبتهای پیش گفته نمایندگان خود را  برای شرکت در شورای عالی انتخا ب کنند.

8.6- هیئت رئیسه شورای عالی سه نفر میباشند که در همایش با رای مستقیم انتخاب میشوند. هیئت رئیسه شورای عالی وظیفه  تشکیل و هماهنگی جلسات را بعهده دارد. یک نفر از اعضای هیئت رئیسه در جلسات هسا بعنوان ناظر بطور منظم شرکت میکند و گزارش جلسات را  به سایر اعضا شورای عالی ارائه میدهد.

8.7- جدا از سه نفر که بعنوان هیئت رئیسه در همایش انتخاب میشوند, هر انجمن موظف است یک نفر را در درون همایش و یا حداکثر یک ماه بعد از همایش به هیئت رئیسه شورای عالی معرفی کند. انجمنهای مجازی هم باید یک نفر را به عنوان نماینده خود تعیین  و به هیئت رئیسه شورای عالی معرفی نمایند.

            8.8- هیئت رئیسه شورای عالی وظیفه تعیین دستور جلسه شورای عالی را بعهده دارد.

ماده 9: وظایف و اختیارات شورای عا لی

9.1- بررسی و تصویب سیاستهای عمومی سازمان در چارچوب مصو بات همایش.

9.2- نظارت بر سیاستها و برنامه های هیئت سیاسی- اجرایی و ایجاد تغییرات لازم در آنها.

9.3- برکناری یک یا چند عضو هیئت سیاسی- اجرایی و جایگزینی آنها.

9.4- جلسا ت شورای عالی باید حد اقل  هر سه ماه یکبار برگزار گردد.

تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی، شورای عا لی موظف است که در طی دو ماه نشست فوق العاده همایش را برگزار نماید.

            9.5- اعضای هیئت سیاسی- اجرایی میتوانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.

9.6- در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورایعا لی یا هیئت سیاسی- اجرایی جلسه مشترک هیئت سیاسی- اجرایی و شورای عا لی بر گزار میگردد.

تبصره1- در این جلسات مشترک اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نیز دارای حق رای هستند.

تبصره2- حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عا لی است.

ماده 10: هیئت سیاسی- اجرایی 

10.1- هبئت سیاسی- اجرایی متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل میباشد که توسط همایش از میان اعضای سازمان  و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.

10.2- اعضا هیئت سیاسی- اجرایی بصورت فردی انتخا ب میگردند.

10.3- اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهبری در تشکیلا ت دیگری داشته باشند.

10.4- اعضای علی البدل میتوانند در جلسات هسا شرکت کرده و بدون داشتن حق رای مسئولیت قبول کنند.

در جلسات هسا اگر اعضای اصلی  حضور نداشته باشند, عضو علی البدل به ترتیب رای هائی که در همایش بدست آورده اند و یا بر اساس توافق به صورت موردی در آن جلسه حق رای خواهند داشت.

ماده 11: شرایط انتخاب شوندگان

            11.1- عضویت در سازمان برای حداقل 1 سال.

            11.2- سابقه فعالیت در یکی از کمیسیونهای سازمان برای حداقل 6 ماه.

ماده 12: استعفای اعضای هسا

12.1- استعفای اعضای هسا موقعی تصویب میشود که مورد موافقت شورای عالی قرار بگیرد.

12.2- در صورت موا فقت شورای عالی با استعفای عضو هسا, عضو علی البدل اول جایگزین شده و بصورت دائمی دارای حق رای میگردد.

12.3- پس از استعفای هریک از اعضای هسا, عضو علی البدل جانشین, تا زمان تشکیل جلسه شورای عالی دارای حق رای میباشد.

ماده13: وظائف و اختیارات هیئت سیاسی - اجرایی

13.1- هیئت سیاسی- اجرایی سخنگوی رسمی سازمان است.

13.2- اعضا هیئت سیاسی- اجرایی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عا لی و همایش میباشند.

13.3- هیئت سیاسی- اجرایی دارای اختیارات لازم برای تدوین سیاستها و برنامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عالی است.

            13.4- وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیتهای سازمان در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت سیاسی- اجرایی است.

13.5- اعضای هیئت سیاسی- اجرایی موظف یه پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاستهای عمومی سازمان میباشند و نمیتوانند در مغایرت با آن در مجامع عمومی و رسانه ها نظری ابراز دارند یا اسنادی را امضاء نمایند.

13.6 – اعضا ی هیئت سیاسی- اجرایی موظفند در زمینه تشکیلات ومالی، رسانه و فرهنگ، آکسیون، بین المللی و روابط عمومی، مبارزه با تبعیض، همکاری و وحدت و پیشبرد پروژه ها، به تقسیم کار در میان خود بپردازند، گروههای کار اجرایی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را از طریق این گروههای کار پیش برند.

ماده 14: گروههای کار اجرایی

            14.1- توسط اعضا هیئت سیاسی- اجرایی و با شرکت داو طلبانه اعضا و همکاران سازمان تشکیل میگردند.

ماده 15- وظائف گروه کار تشکیلات و مالی

            15.1- تقویت انجمنهای موجود.

15.2- کمک به ایجاد انجمنهای جدید.

            15.3- کوشش برای تبادل نظر و هماهنگی با جمهوری خواهان و آزادیخواهانِ درون کشور.

            15.4- تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر کلیه امور مالی و تنظیم آنها و ارائه گزارش سه ماهه به تشکیلات.

تبصره 1- کلیه مبالغ ارسال شده به سازمان اعم از حق عضویتها و کمکهای مالی میبایستی انحصارا به مسئول مالی سازمان ارسال گشته و مسئول مالی تنها فرد مجاز برای پرداخت هزینه های سازمان خواهد بود. همچنین مسئول مالی موظف به نگهداری دقیق کلیه امور حسابداری در فرمتی کاملا روشن, شفاف و دقیق که برای عموم قابل درک باشد خواهد بود.

تبصره 2- دریافت و یا پرداخت و نگهداری اسناد در حسابداری انجمنها از شمول این قاعده مستثنی بوده, مسئول مالی هر انجمنی این مهم را بر عهده خواهد داشت ومسئول مالی سازمان هیچ مسئولیتی در قبال صحت و سقم آن حسابها نخواهد داشت.

تبصره 3- در موارد خاص و استثنائی بعد از احراز اطمینان از ضرورت کار با مجوز مسئول مالی به شکل موردی, پرداخت هزینه میتواند از سوی فرد دیگری از اعضای سازمان انجام شود. ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی بیشتر از 100 دلار ﺑﺎﻳﺩ ﻓﺎﮐﺗﻭﺭ ﻭ ﺳﻧﺩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ باشند.

تبصره 4- ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻭﻅﻑ ﺍﺳﺕ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎی ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻭﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻣﺎﻳﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻧﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﻳﺩ

            15.5- انجمنهای محلی موظفند رابط مالی  خود را به این گروه  معرفی کنند.

            15.6- سازماندهی جلسات شورای عالی.

15.7- واحد تشکیلات موظف است واحد بایگانی سازمان را تشکیل داده و کلیه اسناد سازمان را به شکل منظم و بر اساس جدول زمانی ذخیره نماید.

15.8- تفسیر اساسنامه بر عهده واحد تشکیلات است و در صورت اعتراض به آن, موضوع میتواند با امضای حداقل 2 نفر عضو هسا و یا 5 نفر عضو سازمان برای تعیین تکلیف به جلسه مشترک شورای عالی ارسال شود. نظر شورای عالی ملاک تفسیر قابل قبول و نهائی خواهد بود.

ماده 16: وظائف گروه کار رسانه وفرهنگ

            16.1- اداره وسائل ارتباط جمعی اینترنتی نظیر وبسایت و فیس بوک

16.2- برنامه ریزی و پیشرد برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی و پالتاکی و بررسی امکانات برنامه های تلویزیونی سازمان و اداره آنها.

            16.3- انتشار نظرات و تبلیغ برنامه های سازمان.

            16.4- ارائه مطالب سیاسی - فرهنگی برای ارتقاء آگاهی اعضای سازمان و دیگر ایرانیان.

16.5- ارائه مطالب سیاسی - فرهنگی  برای تبلیغ و ترویج نظریات ، سیا ست ها و برنامه های سازمان.

            16.6- تهیه بیانیه ها و اعلامیه ها.

            16.7- ایجاد, گسترش و تحکیم ارتباطات با کلیه رسانه های فارسی زبان برای تبلیغ و ترویج دیدگاههای سازمان.

ماده17: وظائف گروه کار آکسیون

17.1- طراحی و اجرای برنامه های عملی مرکزی.

            17.2- کمک به اجرای موثر بر نامه هائی که توسط یک یا چند انجمن محلی طراحی و اجرا میگردند.

            17.3- هماهنگی فعالیتها با دیگر نیروها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.

            17.4- تقویت شبکه سر تاسری" همبستگی برای حقوق بشر در ایران"

ماده 18: وظادف گروه کار بین المللی و روابط عمومی

            18.1- -تماس با نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی برای تبادل نظر حول مسئله ایران و منطقه.

            18.2- همکاری با نهادهای بین المللی در چهارچوب های مورد قبول هجا در زمینه ایران و منطقه.

            18.3- شرکت در کنفرانسهای بین المللی و یا برگزاری کنفرانس با موضوعیت ایران.

            18.4- تماس, مصاحبه و نامه نگاری با رسانه های غیر ایرانی.

            18.5- تهیه اعلامیه در زمینه های گوناگون در باره ایران و پخش آن به ایمیلهای روابط خارجی.

18.6- ترجمه مقاله به زبانهای خارجی و نشر آن در وبسایت و فیسبوک هجا.

18.7- فعالیت برای بسیج افکار عمومی در اعتراض به خودکامگی نظام جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران.

18.8- کمک به مهاجر ین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور.

ماده 19: وظایف گروه کار مبارزه با تبعیض

            19.1- افشای تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی و قومی در ایران و بالا بردن حساسیت جامعه ایرانی نسبت به آن.

19.2- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی غیر ایرانی در مبارزه بر علیه تبعیض در ایران.

19.3- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران.

ماده 20: وظائف گروه کار همکاری و وحدت

20.1- تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی انان مطابق با طرحها و سیاست های سازمان. 

 

ماده21: وظائف گروه کار پروژه ها

21.1- تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در همه کشورها برای وحدت, همکاری و هماهنگی مطابق با طرحها و سیاستهای سازمان.

ماده 22: هیئت  داوری و وظائف ان

22.1- هیئت داوری متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.

تبصره - اعضای هیئت داوری نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهبری در تشکیلات سیاسی دیگری باشند.

ماده 23: وظائف هیئت داوری

            23.1- رسیدگی به شکایات اعضا و اختلا فا ت میا ن گروههای کار و مسئولین اجرایی.

23.2-  نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهائی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.

ماده 24: اقدامات انضباطی

            24.1- در صورتیکه عضوی رفتار یا گفتار توهین امیز را پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی پایه به دیگران روی اورد،

هیئت داوری پس از دریافت شکایت هیئت سیاسی - اجرایی، پس از بررسی مورد شکایت میتواند به ترتیبی که در

ماده 25 تعریف گردیده اقدام نماید.  

            24.2- شورای عالی میتواند حقوق عضو مزبور را ابقا کند یا سلب حقوق از او را تا همایش بعدی تمدید نماید.

            24.3- تصمیم همایش در این باره نهائی است.

            24.4- تمامی تصمیمات فوق نیازمند 60 در صد  اراء هستند.

ماده 25: اختیارات هیات داوری

            25.1- اعضای سازمان: هیات داوری در صورت تشخیص تخلف اعضا می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد

-- هشدار شفاهی

-- تذکر کتبی و محرومیت موقت از  ارسال نظر در رسانه های داخلی هجا

-- محرومیت دائمی از ارسال نظر در رسانه های داخلی هجا

-- پیشنهاد اخراج از تشکیلات به شورای عالی و یا همایش

            25.2- اعضا هسا: هیات داوری در صورت تشخیص تخلف اعضا ی هسا می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد

-- هشدار شفاهی

-- تذکر کتبی

-- در صورت تکرار خطا بعد از تذکر کتبی یکی از دو اقدام زیر قابل اجرا خواهد بود:

-- تعلیق یک ماهه عضویت

-- پیشنهاد استیضاح به شورای عالی

یادداشت: این اساسنامه در طی همایش چهارم در شهر مونترال – کانادا در سال 2018 بازبینی و تصویب گردید.