اهم اخبار
news-details

اطلاعيه "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"


بدینوسیله به آگاهی می‌رسانيم که جريان های جمهوری خواه يک گام ديگر به جلو برداشتند. پنج حزب و سازمان جمهوری خواه: "اتحاد جمهوری خواهان ایران"، "جبهه ملی ايران ـ اروپا"، "حزب چپ ایران (فدائیان خلق)"، "سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور" و "همبستگی جمهوری خواهان ایران" که مدت زمانی است همکاری نزديکی را با هم پيش برده و مواضع سياسی مشترکی حول رويدادهای کشور اتخاذ می کنند، با توجه به وضعيت بحرانی کشور، ضرورت تقويت جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" و ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات، مناسبات خود را  ارتقا بخشيده و وارد روند ائتلاف شدند.

 

در اين ارتباط پنج حزب و سازمان سياسی ديدگاه های خود را پيرامون "وضعيت سياسی کشور، جنبش "زن، زندگی، آزادی" و مبانی "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"  تدوين کرده و برای آگاهی هم وطنان بخش هائی از آن با عنوان "ديدگاه های همگامی" به شرح زير ارائه می نمايند. ديدگاه ما پيرامون "دموکراسی و جمهوری خواهی" و "مبانی همگامی" (منشور همگامی) طی يک کنفرانس مطبوعاتی در اوائل سال جديد خورشيدی به اطلاع عموم خواهد رسيد.  

 

دبيرخانه "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"

 

آدرس تماس:

 

ايميل

Hamgamijds@gmail.com

 

شماره تلفن

0049-15906605517

 

 

ديدگاه های "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" پيرامون

وضعيت سياسی کشور و جنبش "زن، زندگی، آزادی"

 

کشور ما دهه‌ها است با بحرانی عمیق، مزمن و همه جانبه مواجه است که در نتیجۀ درهم تنيدگی و هم افزائی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پدید آمده و به ابربحران فراروئيده است. جمهوری اسلامی ایران مسبب اصلی اين ابر بحران  و ناتوان از حل آن  است. اين ابر بحران، موجوديت کشور را با مخاطره روبرو ساخته است. فقر گسترده، افزايش بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی و تورم لجام گسيخته و تعليق برجام بر ابعاد بحران افزوده ‌است.

 

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، چالش جريان های درون خود و نارضايتی گسترده مردم، به بيان ديگر با بحران فزايندۀ سياسی مواجه است. هم چنین فساد گسترده ارکان حکومت را فراگرفته است. با اين وجود جمهوری اسلامی هنوز با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی و پايگاه اجتماعی محدود خود و با توسل به سرکوب، به سلطه خود ادامه  می دهد.

علاوه بر بحران  فزايندۀ سياسی، جمهوری اسلامی با فشارهای شديد بين المللی و تحريم های فلج کننده اقتصادی نیز روبرو است. افزایش تنش های بین المللی و منطقه ای و انزوای فزاینده ایران نتیجۀ رابطه خصمانه فيمابين ايران و آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن از یک سو و سیاست‌های ماجراجویانه و مداخله جویانۀ‌ جمهوری اسلامی در ساير کشورها، حمايت از روسيه در جنگ اوکراين و سرکوب وحشيانه جنبش "زن، زندگی، آزادی" از سوی دیگر است.

 

بربستر بحران ها و شکاف های پرشمار اجتماعی، بحران های ساختاری جمهوری اسلامی و در تداوم جنبش های اجتماعی و خيزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و جنبش های اجتماعی، جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" عليه تبعیض، تحقیرِ و لگدمال کردن کرامت انسانی به ويژه کرامت زنان و ستيز حکومت با سبک زندگی امروزی شکل گرفت. اين جنبش از نظر جغرافيائی و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی فراگير شد، پيوند ميان اتنيک های ساکن ايران را محکم کرد و همبستگی ملی در سراسر کشور را اعتلا بخشيد، ايرانيان برون مرزی را در سراسر جهان به حرکت در آورد و همبستگی گسترده بين المللی را برانگيخت.

 

اين جنبش که در آن زنان و جوانان نقش محوری و تعيين کننده دارند، برای يک دگرگونی نظام ارزشی و سياسی و گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی خيز برداشته، عليه "ارزش ها" و "هنجارها"ی بازدارنده و کهنه، به نبرد برخاسته و می خواهد ساختار و مناسبات درون خانواده، رابطه بين جامعه و قدرت، مناسبات ميان گروه های اجتماعی و رابطه ايران با جهان را دگرگون کند. اين جنبش می خواهد نوزائی ناتمام دو سده گذشته را به سرانجام رساند.

 

جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" چند ماه در خيابان ها و دانشگاه ها عليرغم کشتارها، شکنجه ها، اعدام ها و دستگيری های وسيع به حيات فعال خود ادامه داد و ضربات سنگينی به اعتبار و اقتدار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور وارد آورد. ترس مردم از سرکوب ريخته و کاهش اعتراضات در خيابان ها و دانشگاه ها، به منزله خاموش شدن جنبش نيست. پتانسيل بالقوه جنبش بالا است، اعتراضات در اشکال مختلف به ويژه در شکل نافرمانی مدنی ادامه دارد و روند تشکل يابی سرعت گرفته و همکاری جريان های صنفی و مدنی در حال شکل گيری است.  

 

با شکل گيری جنبش انقلابی، کشور ما وارد يك دگرگوني بزرگ پارادايمي شده است. اين جنبش اثرات عميقی بر انديشه، سياست، فرهنگ و روانشناسی جامعه ايرانی گذاشته است. بی ترديد کشور ما به دوره ما قبل شهريور ۱۴۰۱ برنخواهد گشت و به سختی می توان آينده ايران را بدون تاثيرپذيری از اين جنبش انقلابی تصور کرد. 

 

جنبش "زن، زندگی، آزادی" شرایط را برای همگامی نیروهائی که هدف شان تغییرات ساختاری، تامين آزادی و استقرار دموکراسی است، مساعد ساخته است. این وضعیت فرصت مناسبی برای جمهوری خواهان دموکرات و سکولار است تا با معرفی برنامۀ‌ خود برای استقرار دموکراسی و حاکميت مردم در ایران فعال شوند.

پنج حزب و سازمان سياسی: "اتحاد جمهوری خواهان ایران"، "جبهه ملی ايران ـ اروپا"، "حزب چپ ایران (فدائیان خلق)"، "سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور" و "همبستگی جمهوری خواهان ایران" بعد از مذاکرات و همکاری چند ساله، اکنون در همراهی با جنبش "زن، زندگی، آزادی" و در پاسخ به ضرورت تغييرات بنيادين سياسی در کشور و در جهت تعمیق همکاری  و همگامی بخشی از نیروهای جمهوریخواه سکولار دمکرات، تصميم به تشکيل "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" گرفتند. آغاز به فعاليت "همگامی» اقدامی در جهت ایجاد، گسترش و تحکيم یک ثقل جمهوریخواهی در صحنۀ سیاسی ایران است.

 

ما در عین حال، آماده همگامی با جريان های جمهوری خواه در ائتلاف پنج حزب و سازمان هستيم و بر گفت و گو و تعامل با دیگر نحله های سیاسی در کشور بر اساس قواعد دمکراتيک، پایبندی به پلورالیسم، رقابت سیاسی، داوری رای و ارادۀ آزاد شهروندان کشور، تاکید داریم.

نیروهای امضاکنندۀ این مبانی بر پیوند نسل‌های مختلف کنشگران سیاسی در تحقق برآمد متحد نيروهای جمهوريخواه سکولار دمکرات در سپهر سياسی کشور و حضور موثر آنان در تحولات جاری تاکید دارند. ما بر این باوریم که راه برون رفت از بحران های درهم تنيده کشورمان، گذار خشونت پرهيز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکرات، دگرگونی ساختار قدرت سياسی، جدائی دین و دولت و استقلال نهادی آنها از یکدیگر، ایجاد ساختاری متکی بر انتخاب آزادانۀ مردم است.

هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی: 

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

جبهه ملی ایران- اروپا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری خواهان ایران

 

۱۸ اسفند ۱۴۰۱ (۹ مارس ۲۰۲۳)

اشتراک در شبکه های اجتماعی