اهم اخبار
اساسنامه سازمان

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺠﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻫﺎی ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ پنجمین ﻫﻤﺎﻳﺶ2019

ﻣﺎﺩﻩ ١: ﻧﺎﻡ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻫﺠﺎ.(

ﻣﺎﺩﻩ ٢: ﻋﻀﻮﻳﺖ

ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭی میﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﺁﻳﺪ.

 

ﻣﺎده ٣: ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﺸﻮر هجا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ﻧﻈﺎم ﺑﺎورها، ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ به عنوان ﺳﺎﺧﺘﺎر عمومی ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ : اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ١٠ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و از ﯾﺎزده ﻋﻀﻮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ، دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎف  دارﻧﺪ.

تبصره ٢: موعد پرداخت حق عضویت پایان سال میلادی است. اعضایی که حق عضویت معوقه دارند عضویت آنها تا زمان پرداخت تعهدات مالی شان به تعلیق در می‌آید. پرداخت حق عضویت‌های معوق به صورت خودکارباعث بازگشت عضویت و حقوق مرتبط با آن می‌شود.

تبصره ٣: اعضایی که تازه عضو می شوند تا پایان سال میلادی زمان عضویت فرصت دارند حق عضویت خود را پرداخت کنند.

تبصره ٤: میزان مبلغ حق عضویت توسط همایش و یا شورای عالی تعیین می‌شود.

تبصره ٥: حق عضویت اعضایی از قبیل بازنشستگان، بیکارها، پناهجوها ،دانشجویان و ھر آن کس که بنابردلیلی منطقی دچار مشکل اقتصادی است  برمبنای ۲۰ درصد حق عضویت سالیانه محاسبه می‌گردد  تشخیص این موضوع در صلاحیت انجمن‌ھای محلی و در حالت اعضای منفرد در صلاحیت کمیته تشکیلات است.

ﻣﺎﺩﻩ ٤: ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻀﺎ

١-٤  ﺍﻋﻀﺎ ی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ نهادهای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٢-٤ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭن ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺑﺮﺍﺯﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ نهادهایﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

٣-٤ ﺍﻋﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮی  ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ  ﻣﻨﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮﺏ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯمی‌ﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻮﻅﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

٤-٤ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻳﺎ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.                                                                             

ﻣﺎﺩﻩ ٥: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ

١-٥ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﺎﺯی ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻼ ﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ میﺪﻫﻨﺪ.

تبصره ١: انجمن محلی می‌تواند در سطح شھر، ایالت - استان، منطقه و کشور تشکیل شود.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢: ﺍﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ‌ﺁﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣: ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ میﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، می‌ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ از طریق کمیته تشکیلات - مالی ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ‌ﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﺠﺎﺯی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ در بیایند.

تبصره ٤: انجمن‌ھای جدید اعم از محلی و یا مجازی سه ماه بعد از تشکیل و تایید عضویت آنھا از سوی کمیته تشکیلات - مالی ھجا می‌توانند در ھمایش یا شورای عالی اعتبارنامه خود را طرح کرده و در صورت تصویب بلافاصله دارای حق رای شوند؛ پیش از آن نیز می توانند به صورت ناظر و بدون حق رای در جلسات شرکت کنند.

٢-٥  سازمان دارای ﭼﻬﺎﺭ نهاد ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻳﺶ، ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ، ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ  ﺩﺍﻭﺭی.

٣-٥ اعضای این نهادها با رای  مخفی نمایندگان انجمن‌ها انتخاب می‌گردند.

ﻣﺎﺩﻩ ۶: ﻫﻤﺎﻳﺶ

١-۶ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﺎﺯی ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ می‌ﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ نهاد ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 ﺗﺒﺼﺮﻩ ١: دﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭی ﻳﺎ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی دو سوم ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ، ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ می گردد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢: ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ ﻧﻤﺎینده ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣: ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ می‌ﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ.

تبصره ٤: فهرست اعضای دارای حق رای در همایش توسط کمیته تشکیلات - مالی یک هفته قبل از همایش اعلام می‌شود. در ابتدای جلسه همایش نمایندگان انجمن‌های محلی و مجازی براساس فهرست تایید شده کمیته تشکیلات - مالی خود را معرفی می‌کنند.

تبصره ٥: نحوه اداره جلسات همایش بر اساس آئین نامه اجرایی همایش خواهد بود که پیوست اساسنامه است.

ﻣﺎﺩﻩ ٧: ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ

١-٧ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.

٢-٧ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ٧٠ ﺩﺭ ﺻﺪ آﺭﺍی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎﻥ حاضر در جلسه رسمی همایش ﺍﺳﺖ.

٣-٧  ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴتها.

٤-٧  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ، هئیت رئیسه شورای عالی ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی.

٥-٧ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٧٠ ﺩﺭﺻﺪ آﺭﺍی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ حاضر در جلسه رسمی همایش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﮕﻴﺮﺩ.

۶-٧ تغییر اساسنامه.

تبصره: ملاک تصویب تغییرات اساسنامه ۶٠ درصد نمایندگان حاضر در جلسه رسمی همایش است.

ﻣﺎﺩﻩ ٨: ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎ ﻟﯽ

١-٨ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ نهاد ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺍﺳﺖ.

٢-٨ ﺍﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ می‌ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی نسبت‌های زیر نمایندگان‌شان را به شورای عالی معرفی کنند:

تعداد نمایندگان انجمن های محلی و مجازی در شورای عالی بر مبنای نسبت های زیر خواهد بود :

از سه تا پنج عضو ۱ نماینده

از شش تا ۱۰ عضو ۲ نماینده

از یازده تا ۱۵ عضو ۳ نماینده

از ۱۶ تا بیست عضو ۴ نماینده

از ۲۱ عضو به بالا ۵ نماینده

٣-٨ اعضای هیئت سیاسی - اجرائی نمی‌توانند به نمایندگی شورای عالی انتخاب شوند.

٤-٨ انجمن‌های محلی و مجازی موظفند که در درون همایش و یا حداکثر يک ماه پس از برگزاری همايش، نمايندگان خود را برای شورای عالی معرفی کنند.

٥-٨ هئیت رئیسه شورای عالی سه نفر هستند که در همایش با رای مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند. هئیت رئیسه شورای عالی وظیفه تشکیل و هماهنگی جلسات نهاد یادشده را برعهده دارد.

تبصره ١: عضو و یا اعضاء هیات رئیسه می‌توانند بدون حق رای در جلسات هسا شرکت کنند. شان حضور آنها فقط حالت نظارتی دارد و می‌تواند موارد مغایر با مصوبات همایش و شورای عالی و اسناد بالادستی هجا را تذکر دهند. آنها نمی‌توانند در امور اجرائی دخالت کنند.

تبصره ٢: ھیات رئیسه شورای عالی حق دخالت در تعیین تعداد نمایندگان انجمن‌ھا در شورای عالی را نداشته ودر این خصوص باید پذیرای نظر کمیته تشکیلات – مالی باشد.   

تبصره ٣: انجمن‌ھای محلی و یا مجازی می‌توانند در صورت لزوم نمایندگان خود در شورای عالی را عوض کنند ولی باید حتما آن را ٢٤ ساعت قبل از جلسه شورای عالی به ھیات رئیسه به صورت رسمی اطلاع دھند.

۶-٨ هیئت ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑه‌ ﻌﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ و جلسه را بر اساس آئین نامه جلسات شورای عالی اداره می‌کند که در پیوست اساسنامه آمده است.

ﻣﺎﺩﻩ ٩: ﻭﻅﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ

١-٩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ.

٢-٩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ.

٣-٩ برﮐﻨﺎﺭی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ- ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ.

٤-٩ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ  ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭی ﻳﺎ ﮐﻨﺎﺭﻩ‌ﮔﻴ‌ﺮی ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ، ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮﻕ‌ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

9-5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍی عالی ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭ می گردد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ 1: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻖ ﺭﺍی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ 2:  ﺣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

9-6  شورای عالی می‌تواند در صورت لزوم اعضای ھیات رئیسه را برکنار کرده و یا با استعفای آنھا موافقت کند. در این خصوص عضو یا اعضای جایگزین ھیات رئیسه در ھمان جلسه باید انتخاب شوند.

ﻣﺎﺩﻩ 10: ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ

١- ١٠ ﻫیئت ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ 7 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ 2 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ‌ﺍﻟﺒﺪﻝ است ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌گرﺩﻧﺪ.

٢- ١٠ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺑه‌ﺼﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌گردند.

٣- ١٠ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ نمی‌ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ، مسئوﻟﻴﺖ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼ ﺕ ﺩﻳﮕﺮی را برعهده ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٤- ١٠ ﺍﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽ‌ﺍﻟﺒﺪﻝ می‌ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺴﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

تبصره: ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺴﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻋﻀﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ‌ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺍی‌ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩی ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻖ ﺭﺍی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

٥- ١٠ عضو هیئت سیاسی - اجرائی نمی‌تواند در هیات رئیسه شورای عالی و هیات داوری عضویت داشته باشد.

۶- ١٠ عضو هئیت سیاسی - اجرائی می‌توانند حداکثر مسئول و عضو ثابت دو کمیته از هجا باشد.

 

ﻣﺎﺩﻩ 11: ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ

1-11 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﺪﺍﻗﻞ 1 ﺳﺎﻝ.

2-11 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﺪﺍﻗﻞ 6 ﻣﺎﻩ یا عضویت در شورای عالی به عنوان نماینده انجمن‌های محلی و یا مجازی

  ماده 12: استعفای هسا

1-12 استعفای اعضای هسا موقعی مورد موافقت قرار می‌گیرد که در شورای عالی تصویب شود.

2-12 در صورت موافقت شورای عالی با استعفای عضو هسا، عضو علی‌البدل اول جایگزین شده و بصورت دائمی دارای حق رای می‌گردد.

3-12 پس از استعفای هریک از اعضای هسا، عضو علی البدل جانشین تا زمان تشکیل جلسه شورای عالی دارای حق رای است.

ماده 13: ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ

1-13 ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺭﺳﻤﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

2-13 ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﺩی ﻭ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎ ﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﺶ هستند.

3-13 ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

4-13 ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ‌ی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺍﺳﺖ.

5-13 ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﻮﻅﻒ به ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ بوده ﻭ ﻧمیﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻧﻈﺮی ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩی ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

6-13 ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻣﻮﻅﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ مسئولیت کمیته‌های ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭﻣﺎﻟﯽ، سیاسی، ﺭﺳﺎﻧﻪ و روابط عمومی ،ﺁﮐﺴﻴﻮﻥ و کارزار، ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠل، زنان وﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ وﻫﻤﮑﺎﺭی و پروژه های مشترک  ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ میان ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﮐﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﺩه 14: کمیته‌ها  

1-14 کمیته‌ها با مدیریت ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ‌ی ﺍﻋﻀﺎ و همکاران ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ می‌گرﺩﻧﺪ.

تبصره: از اعضا هجا انتظار می‌رود تا حداقل در یکی از کمیته‌های هجا عضو شوند.

2-14  کمیته‌ها (به استثنای کمیته تشکیلات - مالی و سیاسی) شامل اعضای ثابت و متغیر خواھند بود، ھر کدام 5 عضو ثابت دارند که شامل مسئول تعیین شده از سوی ھیئت سیاسی و اجرائی و 4 عضو متمایل به فعالیت می‌شود. 4 عضو یادشده با معرفی مسئول کمیته مربوطه و تایید ھسا انتخاب می‌شوند.

تبصره: ملاک رسمیت جلسات کمیته‌های هجا حضور حداقل سه  نفراعضا ثابت بوده و ملاک مصوبات نصف بعلاوه یک حاضران در جلسات اعم از اعضای ثابت و متغیر خواھد بود.

 ماده 15 : کمیته تشکیلات - مالی  

1-15 مسئول کمیته تشکیلات - مالی از اعضای اصلی هئیت سیاسی و اجرائی بوده و توسط این نهاد انتخاب می‌شود. مسئول حسابداری نیزاز اعضای هجا بوده و توسط هئیت سیاسی - اجرائی تعیین می‌شود.

2-15 مسئول کمیته تشکیلات - مالی، مسئول حسابداری، نماینده‌ی منتخب ھیات رئیسه شورای عالی و یکی  از اعضای ھجا به معرفی مسئول کمیته و تایید ھسا، اعضاء ثابت کمیته تشکیلات- مالی را تشکیل  می‌دهند.

تبصره: جلسات کمیته تشکیلات - مالی با حضور حداقل سه نفراز اعضا ثابت رسمی شده و حد نصاب مصوبات نصف بعلاوه یک حاضران در جلسه رسمی است.

3-15 وظایف کمیته تشکیلات – مالی :

 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ.
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ.
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ.
 • تنظیم و نهایی کردن فهرست اعضا سازمان، تعیین سهمیه حق رای انجمن‌های محلی و مجازی در شورای عالی  و همایش بر اساس مفاد اساسنامه و آئین نامه هجا

تبصره 1: کليه مبالغ ارسال شده به سازمان اعم از حق عضويتها و کمکهای مالی می‌بایست انحصارا به مسئول حسابداری سازمان ارسال گشته و حسابدار تنها فرد مجاز برای پرداخت هزينه‌های سازمان خواهد بود. همچنين حسابدار موظف به نگهداری دقيق کليه امور حسابداری در فرمتی کاملا روشن، شفاف و دقيق که برای عموم قابل درک باشد خواهد بود.

تبصره 2: دريافت و يا پرداخت و نگهداری اسناد در حسابداری انجمنها از شمول اين قاعده مستثنی بوده، مسئول مالیهر انجمنی اين مهم را برعهده خواهد داشت ومسئول حسابداری سازمان هيچ مسئوليتی در قبال صحت و سقم آن حسابها  نخواهد داشت.

تبصره 3: در موارد خاص و استثنائی بعد از احراز اطمينان از ضرورت کار، با مجوز مسئول حسابداری به شکل موردی پرداخت هزينه مي‌تواند از سوی فرد ديگری از اعضای سازمان انجام شود. هزينه های بيشتر از 100 دلار آمریکا بايد فاکتور و سند پرداخت داشته باشند.

ﺗﺒﺼﺮﻩ 4: ﻣﺳﺋﻭﻝ حسابداری ﻣﻭﻅﻑ ﺍﺳﺕ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩﻫﺎی ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻭﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻣﺎﻳﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻧﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﻳﺩ.

تبصره 5: مسئول حسابداری کلیه مکاتباتش در ھجا را باید در چارچوب کمیته تشکیلات - مالی انجام دھد و حالت کمیته مستقل ندارد.

تبصره 6: گزارش مالی حسابداری باید در کمیته تشکیلات - مالی حسابرسی و تایید شود.

4-15  مسئول حسابداری باید مبالغ حق عضویت را بر اساس آمار ارسالی انجمن‌ھا و ضوابط مالی ھجا دریافت کرده و تطبیق و یا نقائص آن را به کمیته تشکیلات و مالی و انجمن و یا عضو مربوطه اعلام کند.

تبصره: اعضا اگر نسبت به گزارش مسئول حسابداری در خصوص وضعیت پرداخت حق عضویت خود اعتراض دارند، می‌توانند شکایت خود را با ارائه مدارک مورد نیاز به کمیته تشکیلات - مالی به عنوان مرجع نھایی تصمیم گیری ارسال کنند.

5-15 انجمن ھای محلی و مجازی موظف ھستند که نمایندگان خودشان را به کمیته تشکیلات - مالی تا یک ماه بعد ازھمایش معرفی کنند که اعضای متغیر کمیته یادشده خواھند بود.   

تبصره: انجمن‌ها می‌.توانند در صورت لزوم نمایندگان خود را تغییر دهند.    

6-15 کمیته ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ - مالی ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

7-15 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ کمیته ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ - مالی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﻣﻮﺿﻮﻉ میﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺎ ﻭ ﻳﺎ 5 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ هجا  ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ  ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎلی ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍی عالی ﻣﻼک ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

8-15 کمیته تشکیلات - مالی موظف است وضعیت انجمن‌ھای محلی و مجازی را از لحاظ اطمینان از وجود روابط گروھی و تشکیلاتی و برگزاری جلسات مورد بررسی قرار دھد و در صورت وجود مشکل به ھمایش یا شورای عالی جھت تصمیم‌گیری گزارش دھد.

تبصره: انجمن‌ھا حداقل در سال باید دو جلسه گروھی داشته باشند و گزارش آن را به کمیته تشکیلات - مالی بفرستند.

ماده 16: کمیته رسانه و روابط عمومی

1-16 وظایف کمیته رسانه و روابط عمومی:

 • ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻭ ﻓﻴﺲ ﺑﻮک، صفحات تلگرام، توئیتر، ایسنتاگرام، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی مجازی
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی ﻭ اجرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﯽ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﻭ مدیریت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ آنها و برنامه ریزی برای توسعه امکانات رسانه‌ای.
 • ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
 • تهیه و انتشار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و نظری ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ.
 • تهیه و انتشار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ﺑﺮﺍی ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ، ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
 • ﺍﻳﺠﺎد،  ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ‌های ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
 • تشکیل واحد روابط عمومی برای برقراری ارتباط با دیگر سازمان‌ها و رسانه‌ها، تبلیغ و ترویج هجا و دیدگاه‌های آن در رسانه‌ها و دیگر وسائل ارتباط جمعی و پاسخگویی به تماس‌ها با هجا

 

ﻣﺎﺩﻩ 17:  کمیته ﺁﮐﺴﻴﻮﻥ و کارزار

1-17 : وظایف کمیته آکسیون و کارزار

 • ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در سطح مشترک سازمان
 • کمک ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ می‌گردند.
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ.
 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی" ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ"
 • ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﺴﻴﺞ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﮕﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.          
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ.

ﻣﺎﺩﻩ 18 : کمیته روابط ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠل

1-18 وظایف کمیته روابط بین الملل

 • ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ اعم از ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ پیرامون ﻣﺴائل ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 • ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺠﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 • ﺗﻤﺎﺱ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭی ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌های ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ.
 • اطلاع رسانی پیرامون مسائل ایران به نهادهای خارجی در چارچوب مواضع هجا
 • تهیه اعلامیه، گزارش و بیانیه تهیه در زمینه های گوناگون در باره ایران و خاورمیانه به زبان‌های                       
 • خارجی و پخش آن در رسانه ها، مراکز و ایمیل لیست‌های خارجی
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻭ ﻓﻴﺴﺒﻮک ﻫﺠﺎ.

ماده 19: کمیته زنان و مبارزه با تبعیض

1-19- وظایف کمیته زنان و مبارزه با تبعیض:

 • ﺍﻓﺸﺎی ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺕ ﺩﻳﻨﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ.
 • ﻁﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 • ﻁﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 • طرح و اجرای  برنامه  برای احقاق حقوق دگرباشان جنسیتی و سبک ھای زندگی متفاوت.

ﻣﺎﺩﻩ 20 : کمیته ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ پروژه‌های مشترک

1-20 وظایف کمیته همکاری و پروژه‌های مشترک:

 • ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ و همه کشورها ﺑﺮﺍی ائتلاف، ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ با آﻧﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻭ  ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 • اطلاع از مواضع دیگر گروه‌ها ، احزاب و سازمان‌های همسو
 • رایزنی جهت اطلاع از نقاط اشتراک و افتراق با گروه‌های مورد نظر
 •  ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭی‌ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی‌خواهان درون کشور.

ماده 21: کمیته سیاسی

1-21 کمیته سیاسی به عنوان بازوی مشورتی ھئیت سیاسی - اجرائی با حضور 5 نفر از اعضا ھجا شامل حداقل 1 نفر و حداکثر 2 نفر از اعضای ھسا و 2 نفر مشاور خارج از اعضای ھجا  به مدت یک سال تشکیل می‌شود. 7 عضو یادشده را هیئت سیاسی - اجرائی انتخاب می‌کند.

تبصره : مسئولیت کمیته سیاسی بر عھده یکی از اعضای ھسا در جمع کمیته سیاسی است که از سوی ھیئت سیاسی - اجرائی تعیین می‌شود.

2-21 وظیفه کارگروه سیاسی تصمیم سازی و تعیین محتوا برای مباحث راهبردی و تدوین پیشنویس بیانیه‌ها واسناد سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان است که در نهایت به هیئت سیاسی - اجرائی برای تصمیم گیری نهایی ارسال می‌شود. هیئت سیاسی - اجرائی  مسئولیت پاسخگویی در برابر فعالیت‌های کمیته سیاسی را برعهده دارد.

تبصره 1:هسا در صورتی که نیاز به موضع‌گیری سریع وجود داشته باشد، خود می‌تواند مستقیما پیشنویس بیانیه و یا اعلامیه را تهیه کند.

تبصره 2: هئیت سیاسی - اجرائی می‌تواند به شکل موردی تدوین پیشنویس سند مورد نظر را به جمع دیگری از اعضا هجا بسپارد.

 تبصره 3: کمیته سیاسی نقشی در تدوین پیشنویس بیانیه مشترک با سازمان‌های دیگر ندارد.

3-21 اداره اندیشکده ھجا که شامل برگزاری جلسات آموزشی، فکری، سیاسی و بحث آزاد است بر عھده کمیته سیاسی است. مسئول اندیشکده از سوی کمیته سیاسی انتخاب می شود.

ماده 22:  ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی

1-22 ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می گرﺩﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭی نمیﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

2-22 وظایف هیات داوری:

 • رسیدگی به شکایت‌ھای اعضا و اختلافات میان کارگروه‌ها و کمیته‌ھا با مسئولان هیئت سیاسی - اجرائی و صدور حکم
 • در صورتیکه عضوی رفتار یا گفتار توهین‌آمیز پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی پایه به دیگران روی آورد، ھیئت داوری  پس از دریافت شکایت از سوی ھیئت سیاسی  - اجرایی، انجمن ‌ها و یا یکی از اعضای ھجا ، پس از بررسی مورد شکایت می‌تواند  به  ترتیبی که در ماده 23 تعریف گردیده اقدام نماید.

تبصره 1: هیات داوری نمی‌تواند به شکایت در حوزه انجام فعالیت‌ها و وظائف تشکیلاتی و سازمانی اعضا هیات سیاسی - اجرائی و دیگر ارکان هجا ورود داشته باشد. همایش و شورای عالی در این خصوص مرجع رسیدگی هستند.

تبصره 2: هیات داوری فقط باید در مورد موضوع خاص شکایت رسیدگی انجام داده و به صدور حکم بپردازد.

 • انجام تحقیق و بررسی و ارائه گزارش در مواردی که همایش یا شورای عالی تعیین می کنند.  

                                                                     

3-22- اعضا یا کمیته‌هایی که ھیات داوری در خصوص آنھا حکم صادر کرده و یا شکایت آنھا را رد کرده است، می‌توانند برای فرجام خواھی به جلسه  شورای عالی مراجعه کنند.

تبصره 1:  شورای عالی می‌تواند تصمیم هیات داوری را رد و یا تایید کند. تصمیم شورای عالی در این خصوص قطعی و نهایی است.

تبصره 2: ملاک تصمیم گیری برای پاسخ به فرجام خواهی 60 درصد آراء موجود در جلسه رسمی شورای عالی است.

ﻣﺎﺩﻩ 23: ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁﯽ

1-23 ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ: ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩهد:

 • ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺷﻔﺎﻫﯽ
 •  ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻫﺠﺎ
 •  ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻫﺠﺎ
 •  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻳﺶ

2-23- ﺍﻋﻀﺎ ﻫﺴﺎ: ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﺴﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ

 • ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺷﻔﺎهی
 • تذکر ﮐﺘﺒﯽ
 • دﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﻄﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:
 • ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
 • پیشنهاد ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ

توضیح: ﺍﻳﻦ نسخه از ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﻫﻤﺎﻳﺶ پنجم ﺩﺭ ﺷﻬﺮ واشنگتن دی سی- آمریکا و همایش مجازی مکمل  آن دﺭ ﺳﺎﻝ 2019 مورد ﺑررسی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ قرار گرفت.