اهم اخبار

در دوران تحریم های جدید ، جمهوری اسلامی به کدام سوی خواهد رفت ؟

رضا علوی

دلایل اصلی اقتصاد بحران زده ایران در درون خود حکومت نهفته است . تحریم ها مزید بر علت است نه خود علت . علت را در رانت خواری ، فساد ، نبود مدیریت و …. از همه مهمتر ” دیدگاه غنیمتی ” باید جست . ...

فرشگرد یا عقب گرد برای بازگشت پهلوی ها؟

هژیر عطاری

در روزهای اخیر نامی در خبرها و شبکه های اجتماعی به گوش می خورد که خبر از ایجاد تشکل یا شبکه ای جدید در راستای براندازی جمهوری اسلامی از بدنه عمدتا متعلق به "دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران" می دهد.راستای این شبکه محل بحث و موضوع این نوشته نیست زیرا بسیاری هستند در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی ایران که بر اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی در شرایط فعلی و لزوم جایگزینی آن با یک حکومت عرفی چه مشروطه پارلمانی ، چه جمهوری و چه هر مدل دیگری از حکومت که توسط اکثریت مردم ایران در یک رفراندوم آزاد مورد انتخاب قرار گیرد ،  اتفاق نظر دارند . موضوع مورد بحث ، بیانیه منتشر شده توسط این گروه جهت اعلام موجودیت این تشکل است . در آن نکاتی دیده می شود که شاید مثبت ترین و خوشبینانه ترین تعبیر برای آن "سنگ بنای کج" باشد. ...