اهم اخبار
news-details

اعدام نوید افکاری را شدیدا محکوم می‌کنیم!


نوید افکاری صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ماه۱۳۹۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰) علیرغم آن که  طی روزهای اخیر موجی از مخالفت با صدور مجازات مرگ برای او  و درخواست لغو آن و بازبینی پرونده اش به راه افتادهبود، اعدام شد. انتشار خبر اجرای حکم اعدام او موجب بهت و حیرت همگان از این همه  قساوت و بیرحمی حکومت شد و موجی از انزجار و خشم علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت. اجرای چنین احکامی درحالی که متهم امکان دفاع از خود را ندارد و احکام آن از پیش تعیین شدهاست، چیزی جز قتل عمد نیست.

 

شتاب حکومت برای اعدام فوری نوید افکاری در حالی که شمار زیادی از ورزشکاران جهان، رئیس کمیته بینالمللی المپیک، نهادهای حقوق بشری و غیره خواستار لغو حکم اعدام او بودند و از سویی وکلای او برای درخواست تجدیدنظر در این حکم تلاش می کردند و عده ای نیز به دنبال جلب رضایت خانواده مقتول بودند، مانندهزاران احکام اعدامی که در گذشته صادر شده اند، بیانگر بی‌توجهی به حداقل موازین انسانی و همچنین سراسیمگی در برابر موج اعتراضات به احکام ظالمانهی اعدام علیه معترضان بود. قاتلان نوید افکاری چنان تعجیلی برای اعدام داشتند که حتی او را از آخرین دیدار با خانوادهاش نیز محروم ساختند و خانوادهی او را نیز بعد از اعدام از اقدام خود مطلع کردند.

 

قتل نوید افکاری و بی توجهی جمهوری اسلامی به تمام درخواستها برای لغو حکم  اعدام او بیانگر تصمیم راس نظام جمهوری اسلامی برای تسریع در انجام چنین اقدام جنایتکارانهای است. جمهوری اسلامی این بار هم تلاش کرد که با توسل به شیوههای نخنمای پخش فیلم اعترافات و صحنهسازی قتل مورد ادعا، فشارها برای لغو حکم و بازبینی پرونده را خنثی کند اما همین تقلای حکومت هم افشاگر شیوهای معمول و  رسوای آن بود. همچین حکومت علیرغم اینکه قوه فضائیه دوبار حکم اعدام صادر کرده بود، موضوعیت اجرای حکم را به قصاص تقلیل داده و فضا را از توجه به حکم اعدام مربوط به اتهام «محاربه» منحرف ساخت.

 

نوید افکاری قربانی پروندهسازیهای معمول ارگانهای اطلاعاتی ـ امنيتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بود. به گفتهی وکیل او در پروندهی نوید افکاری کوچکترین مدرکی برای اثبات جرم او، جز اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ گردیده و توسط بازجویان دیکته شدهاست، وجود ندارد. دستگاه سرکوب حکومت برادران افکاری را در زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه همدیگر و قبول اتهامات واهی کردهاست. تنها جرم نوید افکاری و برادرانش شرکت در اعتراضات مرداد ۹۷ است. صدور حکم اعدام نوید افکاری و محکومیت سنگین برادران او در واقع امر، همچون احکام اعدام دیگر علیه معترضان دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، نشانهی هراس حکومت از برآمد مجدد و وسیعتر چنین اعتراضاتی، با هدف ایجاد جو رعب و وحشت برای جلوگیری از آن در آینده است. جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که در هیچ سطحی حاضر به تعامل و مصالحه با مردم نبوده و در برابر مطالبات آنها مسیر لجاجت، تقابل، تحریف و انکار را در پیش گرفته است.

 

ما سه جريان جمهوریخواه سکولار و دموکرات اعدام جنایتکارانهی نوید افکاری را محکوم می‌کنیم. همراه با جامعهی جهانی و نيروهای آزاديخواه کشور انزجار خود از این اقدام دهشتناک را ابراز و مراتب همدردی خود را با خانوادهی ایشان و جامعه ورزشی کشور اعلام می‌کنیم. مجامع بین المللی موظف هستند در راستای قوانین بین المللی به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی عمل کند. ما از کنشگران و سازمانهای سیاسی مدنی و حقوق بشری میخواهیم که همچنان به اعتراض خود علیه احکام ظالمانهی اعدام برای معترضان ادامه دهند. اجازه ندهند جمهوری اسلامی در هراس از خیزش مردم و به چالش کشیدن سلطه آن در خيابانها و پروندهسازی در زندانها، دست به کشتار بيشتر بزند. باید دست به دست هم داد، متحد شد و به صورت آگاهانه عزم را برای گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی جزم کرد. تا زمانی که این نظام به حیات خود ادامه دهد اعدام، خشونت، شکنجه و زندان متوقف نخواهد شد. پایان اعدام در ایران به پایان حیات نامشروع جمهوری اسلامی ایران گره خورده است

 

هیئتهای سیاسی اجرائی:

 

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

همبستگی جمهوریخواهان ایران

 

 ۲۳ شهريو ۱۳۹۹ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰

اشتراک در شبکه های اجتماعی