اهم اخبار
news-details

اعلاميه ۶ سازمان و حزب جمهوری خواه دموکرات: ننگ بر قاتلان مهسا امينی


اعلاميه ۶ سازمان و حزب جمهوری خواه دموکرات: ننگ بر قاتلان مهسا امينی

برگ سياه ديگری بر دفتر جنايات جمهوری اسالمی افزوده شد. پس از قتل زهرا کاظمی، زهزا بنی يعقوب و ستار
بهشتی که در اثر ضربه مغزی در زندان جمهوری اسالمی جان باختند، این بار شاهد قتل مهسا امينی ۲۲ ساله در
بازداشتگاه های جمهوری اسالمی هستيم. مهسا امينی بهنگام دستگيری به بهانه عدم رعايت حجاب مورد ضرب
و شتم قرار گرفته بود.گشت ارشاد که پس از روی کار آمدن ابراهيم رئيسی در مقياس وسيع تر و با اختيارات بيشتر
برای برخوردهای وحشيانه راهی خيابان ها شده، وحشيگری و خشونت بيشتری عليه زنان ميهنمان اعمال ميکند.
مرگ دلخراش مهسا امينی در اثر برخور وحشيانه گشت ارشاد، جامعه ايران را تکان داده و مردم را خشمگين و
برافروخته ساخته است.
صدها هزار نفر از شهروندان ایران در رسانههای اجتماعی صدایشان را در اعتراض به این فاجعه و گشتهای ارشاد
بلند کرده و يا به خيابان ها ريخته و عليه علی خامنه ای شعار دادند. اين جنايت بازتاب بين المللی گسترده ای پيدا
کرده است.
امروز پيکر مهسا امينی در شهر سقز به خاک سپرده شد. مردم در سقز و شهرهای ديگر کردستان بشدت
برافروخته اند و برای اعتراض به خيابان ها آمده اند. صدای مرگ بر خامنهای در کوچهها و خيابانهای سقز طنين
انداخته است. امروز سرکوبگران به اعتراضات خيابانی مردم يورش بردند. تعدادی از معترضان در اين يورش زخمی و
دستگير شدند. جريان های سياسی کردی برای روز دوشنبه دعوت به اعتصاب عمومی در کردستان کرده اند.
جمهوری اسالمی تا کنون مسئوليت قتل زندانيان بيشمار در زندانهای جمهوری اسالمی بویژه زهرا کاظمی، زهرا
بنی يعقوب و ستار بهشتی را نپذيرفته است. رژیم کليه راههاي كنترل مردم بر ارگانهای حكومتي را بسته است و
مسئوالن آن هرجنایتی را مرتکب ميشوند و بعد انکار ميکنند. حتی وقتی هم مانند حمله موشکی به هواپيمای
اوکراینی مجبور به اعتراف ميشوند، مجازاتی در کار نيست. برعکس این خانواده های قربانيان هستند که پس از هر
جنایتی به علت اعتراض تحت فشار قرار ميگيرند و یا بازداشت و دادگاهی و زندان ميشوند!
اکثريت مردم ایران مخالف جمهوری اسالمی هستند و مخالفت روز افزون خود را در هر فرصتی نشان داده اند.
جمهوری اسالمی طی ۴۳ سال پس از استقرار کوشيده است سبک زندگی مورد نظر خود را به ایرانيان تحميل
کند. ولی با مقاومت بيشتر مردم و در صف مقدم آن زنان ایران روبرو شده و ناکام مانده است. هرچه رژیم ناتوان تر
ميشود و تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار می گيرد، به خشونت بيشتر و جنایات سيستماتيک عليه مردم،
بویژه زنان، فعاالن سياسی، مدنی و سندیکایی روی می آورد.
ما شش سازمان و حزب سياسی جمهوری خواه و دموکرات ضمن تسليت به خانواده محترم امينی و ملت ایران،
بار دیگر رژیم جهل، جنایت و فساد جمهوری اسالمی و در راس آن علی خامنه ای را به عنوان عامل اصلی این جنایت
محکوم می کنيم. اعتراضات همه حاکی از آن است که برچيدن گشتهای ارشاد و آزادی پوشش زنان خواست
عمومی و عاجل مردم ایران است. ما از سازمان های بين المللی می خواهيم که اين جنايت را محکوم کنند و کليه
مردان و زنان ایرانی در داخل و خارج از کشور را فرا می خوانيم که همدوش یکدیگر عليه خشونت لجام گسيخته
حکومت به اعتراض برخيزند.
هيئتهای سياسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
جبهه ملیایران- اروپا )سامان ششم(
حزب چپ ایران )فدائيان خلق(
حزب جمهوریخواه سوسيال دموکرات و الئيک ایران
سازمانهای جبهه ملیایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوریخواهان ایران )هجا(
)2022 سپتامبر 17( 1401 شهریور 26

اشتراک در شبکه های اجتماعی