اهم اخبار

تقی آزاد ارمکی: مسالۀ اصلی ایران تبعیض است نه نژادپرستی

در گفت‌وگو با جمهوری ایرانی

مطرح شدن حاجی فیروز به عنوان نمادی نژادپرستانه از سوی شهرداری تهران، بحث‌های مربوط به نژادپرستی در فرهنگ ایرانی را طی چند روز اخیر پررنگ کرده است. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، معتقد است چهرۀ سیاه حاجی فیروز مسالۀ جامعۀ ایران نبوده و اقدام اخیر شهرداری تهران "مساله‌سازی" بوده است نه حل یک مسالۀ واقعی. ...

پیشگامان مرد در امر آزادی و آموزش زنان

پرویز مختاری، عضو هیئت سیاسی هجا

...